Spredning av husdyrgjødsel
Foto: Svein Skøyen, NIBIO

NIBIO skal utrede konsekvenser av nye spredearealkrav.

11. oktober 2021

I statsbudsjettet som legges fram i morgen ber regjeringen NIBIO om flere konsekvensutredninger ved en endring i kravet til spredeareal. I oppdragsbrevet til NIBIO kan vi også se litt om hva som ligger på bordet av framtidige krav. De foreslår blant annet at Rogaland får ekstra tid på å tilpasse seg ny forskrift.

Her er er deler av brevet fra Landbruks- og matdepartementet til NIBIO. (uthevingene er gjort av Landbruk24)

Det skal beregnes økonomiske konsekvenser for den enkelte representative produsent som oppstår ved å imøtekomme nye krav for reduserte utslipp av næringsstoffer fra jordbruket med utgangspunkt i følgende modell:

1) En fosforgrense som omfatter fosfor fra både organisk gjødsel og mineralgjødsel.

2) En fosforgrense på i første omgang 3,0 kg fosfor per dekar per år, og deretter 2,1 kg fosfor per dekar per år.
a) Ikrafttredelse av grensen på 3,0 kg fosfor per dekar per år samtidig med ikrafttredelse av forskriften. I Rogaland ikrafttredelse av denne grensen først to år etter ikrafttredelse av forskriften.

b) To alternativer for ikrafttredelse av en grense på 2,1 kg fosfor per dekar per år (begge alternativer skal utredes): i Rogaland 8 eller 12 år etter ikrafttredelse av forskriften, og i resten av landet 6 eller 10 år etter ikrafttredelse av forskriften.
NIBIO skal synliggjøre konsekvensene for et representativt utvalg av produsenter på foretaksnivå, fordelt på ulike produksjoner og i ulike deler av landet. Det skal i den forbindelse beregnes kostnader for den enkelte som oppstår ved å kvitte seg med overskuddsgjødsel, herunder kostnader knyttet til

– å redusere dyretallet slik at gjødselmengde møter kravene, og ev. erstatte med produksjon der det er – eller kan skaffes – ledig areal

– å transportere overskudd til ledig areal.

– investering i ny teknologi for energiproduksjon og sirkulær økonomi samt aktuelle tilskuddsordninger

– å nydyrke for å øke spredeareal.

Utredningen skal se hen til at det vil være grunn til å gi unntak fra slike felles fosforgrenser i gitte tilfeller:
a) Ved produksjon av særlig fosforkrevende vekster som poteter, grønnsaker, frukt og bær hvor det kan åpnes for å tilføre mer fosfor dersom avlingene krever det.

b) Dersom jordas P-AL-verdi er 7 eller lavere, hvor det kan være aktuelt å tillate like mye fosfor som avlingene tar opp og fjerner.

c) Dersom jordas P-AL-verdi er over 7, hvor det kan være aktuelt å tillate høyere fosformengder gitt at man likevel oppnår en negativ fosforbalanse som fører til en vesentlig reduksjon av P-AL-verdien i jorda. Med negativ fosforbalanse menes at det gjødsles med mindre fosfor enn avlingene tar opp og fjerner. Det foreligger en vesentlig reduksjon av P-AL-verdier i jorda dersom det som et minimum oppnås følgende negative fosforbalanser:

Vi ber også om at NIBIO vurderer økonomiske konsekvenser av en innstramming i spredetidspunkt for ulike produksjoner og i ulike deler av landet. Vurderingen skal ta utgangspunkt i at spredning av gjødsel som hovedregel må skje i perioden 1. mars til 1. september. Det er i denne forbindelse ønskelig med en overordnet kartlegging av antall foretak med for lite lagerkapasitet, og ajourførte kostnadskalkyler om lagerutbygging inkludert mulighet for tilskudd til dette.

Departementene ønsker dialog med NIBIO angående ytterligere presiseringer av mandatet,
frist for og finansiering av oppdraget.

Les mer om nytt gjødselregelverk:

Nye krav til spredeareal kan koste en milliard i året

Dette kan ny gjødselforskrift bety for husdyrbonden

Delt innstilling om nye gjødselforskrifter

Kilde: Landbruks- og matdepartementet