Spredning av husdyrgjødsel
Foto: Svein Skøyen, NIBIO

Nye krav til spredeareal kan koste 1 milliard i året

23. mars 2021

NIBIO har regnet på kostnadene med forslaget til nytt gjødselregelverk, og de er enorme. Kravet til økt spredeareal kan komme til å koste opp i mot en milliard i året. Det er først og fremst i Rogaland at konsekvensene kan bli dramatiske. 

Les rapporten her

Det er nå tre år siden Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet la fram et forslag til nytt gjødselregelverk. Nå har NIBIO lagt fram en rapport som blant annet kartlegger de samfunnsøkonomiske kostnadene med forslagene. Det er regnet på tre forskjellige alternativer, basert på forslagene fra Landruksdirektoratet (som foreslo et tak på 3 kg fosfor pr. dekar gradvis redusert til 2,5 kg fosfor/dekar) og Miljødirektoratet (som foreslo et tak på 2,1 kg fosfor pr.dek)

Les hva Landbruk24 skrev om forslagene her
Her er en oversikt over konsekvenser for utvalgte husdyrbruk

Utdrag fra rapporten

– Rogaland er einaste fylke som vil få eit netto gjødseloverskot, viser berekningar av samla gjødselproduksjon minus det som etter nye krav er mogleg å bruke innan fylket.

– I alle andre fylke enn Rogaland er det lagt til grunn at gjødseloverskot på enkelte gardsbruk kan transporterast til andre bruk med uutnytta spreieareal innan same fylke. Tilgjengeleg spreieareal er vurdert til å vere i «overkommelig avstand», og auka kostnadar som «relativt beskjedne».

– Storskala biogassanlegg med vekt på utnytting av bioresten er drøfta som mogleg alternativ for å handtere auka gjødseloverskot på fylkesbasis. Ei slik løysing kan vere aktuell i Rogaland der ein har store volum husdyrgjødsel innanfor korte avstandar.

Vi beregner at det samlede overskuddet av fosfor fra husdyrgjødsel i Rogaland kan øke med opp mot 1700 tonn med Miljødirektoratets foreslåtte innstramminger i regelverket (2,1 kg P/daa på sikt). Dette tilsvarer nær 1,9 millioner tonn bløtgjødsel, eller 280 000 tonn målt i tørrstoff, med dagens sammensetning av husdyrholdet i Rogaland. Landbruksdirektoratets forslag (2,5 kg P/daa på sikt) gir en økning i gjødseloverskuddet tilsvarende drøyt 1,5 millioner tonn bløtgjødsel.

Store kostnader med biogass

Disse tabellene viser at kostnaden ved å bruke husdyrgjødsla til biogass er svært stor.

 

Samlet kostnadsoverslag for hele landet.

Våre beregninger viser for det første at de fleste steder i landet vil en innstramming i krav til spredeareal ha en samfunnsøkonomisk kostnad i form av marginal økning i kostnad til gjødselspredning grunnet økte avstander og større arealer per tonn gjødsel. Hvorvidt det er samfunnsøkonomisk lønnsomt er usikkert, på grunn av usikkerhet knyttet til gjennomsnittlig kjøreavstand og riktig prissetting av fosforavrenning.

For det andre viser beregningene at løsningen med biogass i Rogaland vil ha store samfunnsøkonomiske kostnader, også sett opp mot forventede nytteeffekter som er utfordrende å prissette. Den største kostnadsdriveren er kostnaden ved å frakte fosforholdig tørrdel av biorest ut av regionen, og denne kostnaden vil oppstå så lenge man ikke reduserer dyretallet eller øker spredearealet i fylket.

Den høye kostnaden ved å håndtere en stor økning i gjødseloverskudd i Rogaland med biogass eller annen behandling før man flytter tørr fosfordel ut av regionen bidrar til at det kan være mer samfunnsøkonomisk lønnsomt å redusere dyretallet, i hvert fall hvis tilpasningen kan skje på litt lengre sikt. 

Næringsstoffregnskap kan være et alternativ

Det er derimot begrenset hvor effektivt og treffsikkert et skjerpet spredearealkrav med et gitt antall kg fosfor per dekar vil kunne være med hensyn til å redusere fosforavrenningen fra jordbruksarealer. Næringsstoffregnskap for fosfor vil kunne bidra til en mer effektiv utnyttelse av husdyrgjødsel, eller en mer nøyaktig tallfestelse av konsekvensene av bruk av husdyrgjødsel, slik at overskuddet som må
håndteres blir mindre. For en vurdering av næringsstoffregnskap for fosfor som tiltak for å redusere overskudd av husdyrgjødsel som må håndteres, må det framskaffes kunnskap om kostnader knyttet til oppgradering av landbruksnæringas eksisterende digitale systemer sammenlignet med gevinst i lavere mengde husdyrgjødsel som må håndteres eller reduksjoner i husdyrtallet.

– Tyskland og Nederland har tatt i bruk næringsstoffrekneskap for å avgrense fosforoverskot. I Nederland blir overskotsgjødsel transportert til område med underskot. Store mengder er og blitt eksportert. I Nederland reknar ein det for lønsamt å transportere flytande husdyrgjødsel opptil 150 km og fast husdyrgjødsel opptil 450 km.

Kilde. NIBIO