Foto. Nortura
Foto. Nortura

Økte kostnader gir minusresultat for Nortura

19. juni 2024

Nortura la i dag fram resultatet for 1. tertial. Det viser et resultat på minus 193 millioner kroner. Det er vanlig at årets fire første måneder er de dårligste for Nortura. Økte kostnader er hovedforklaringen til det dårlige resultatet

Resultatet før skatt endte på minus 193 millioner kroner for tertialet. Resultatet på samme tid i fjor endte med et lite pluss på 17 millioner kroner på grunn av ekstraordinære gevinster i forbindelse med salg av virksomhet. Salgsgevinsten slår ikke ut i år, og er dermed hovedforklaringen til resultatsvekkelsen.

Det er gjennom tertialet også påløpt økte kostnader knyttet til lager og enkelte komplikasjoner knyttet til oppstarten av nye produksjonslinjer i Tønsberg.

– Sesongmessige variasjoner gjør at første tertial alltid er svakere enn de to gjenværende for året. Våre finansielle nøkkeltall er likevel i bedring, og konsernet ligger godt innenfor soliditetskravene som långiverene stiller, sier konsernsjef Anne Marit Panengstuen.

Ved utgangen av tertialet var markedsandelen til Gilde, målt i verdi, 24,2 prosent. Dette er ned 0,8 prosentpoeng sammenliknet med samme periode i fjor. Prior økte markedsandelen med 0,3 prosentpoeng på hvitt kjøtt, men mistet 1,4 prosentpoeng i eggkategorien. Priors markedsandel i hele egg- og kjøttkategorien er nå åtte prosent.

– Det er særlig gledelig å se at vi har fått ny fart i påleggskategoriene og at våre nye lanseringer har slått til. Salget av Gilde Slakterens Nye Kjøttboller har gått over all forventning og har allerede blitt en av våre beste lanseringer på mange år. Samtidig har Prior en godstart på året, og tar markedsandeler på hvitt kjøtt, sier konsernsjef Anne Marit Panengstuen.

Kjedekontrollerte merkevarer (EMV) tar fortsatt markedsandeler fra Gilde, Prior og de andre uavhengige merkevareselskapene.

Tall fra Nielsen IQ viser at 46,2 prosent av produktene i egg- og kjøttkategorien samlet er kjedekontrollerte merkevarer ved utgangen av tertialet. For ferskt rent kjøtt er EMV andelen 59,3 prosent mens den for ferskt fjørfe 47,9 prosent. Egg er den kategorien som vokser raskest med en EMV-andel på 54,4 prosent mens kjøttdeig holder seg stabilt på 77 prosent.

Utdrag fra tertialrapporten

Resultat før finansposter, skatt og avskrivninger (EBITDA) endte på 117 millioner kroner i 1.tertial. Dette er omtrent 27 millioner kroner bak fjoråret. Salget av rødt kjøtt er på nivå med fjorår, mens lavere tilgang på egg og noe nedgang i salget av kylling svekker resultatet. Resultat før skatt viser et underskudd på 193 millioner kroner. Første tertial er normalt det svakeste i Nortura som følge av sesongmessig lav kapasitetsutnyttelse. Svekkelsen mot fjorår skyldes i hovedsak salg av et tilknyttet selskap i mars 2023.

Omsetning
Konsernets omsetning i 1.tertial endte på 9 895 millioner kroner, 378 millioner kroner høyere enn fjorår (4%). Økningen skyldes i hovedsak generell prisvekst, men også god utvikling i kategorier som pålegg, deiger og postei. Omsetningen i datterselskapene øker isolert sett med 150 millioner kroner (5,5%) i tertialet. Flere av selskapene har internasjonal virksomhet og drar nytte av svakere krone, men
selskapene trekkes også opp av høyere prisnivå og økt aktivitet.

Kostnadsutvikling
Andre driftskostnader er på 1 097 millioner kroner for konsernet hittil i år, en reduksjon på 13,9 millioner kroner (1,3%) sammenlignet med fjoråret. Reduksjonen skyldes i hovedsak iverksatte tiltak og reduserte strømpriser, mens kostnader til vedlikeholdsarbeid og lokaler har økt. Sistnevnte skyldes blant annet økte
lagernivåer.
Personalkostnadene i konsernet endte på 1 410 millioner kroner i tertialet. Dette er høyere enn ved samme tidspunkt i fjor og skyldes hovedsakelig lønnsvekst, men også vært utfordringer i forbindelse med igangkjøring av nye skjærelinjer. Samtidig ser vi fortsatt god effektivitetsutvikling for flere anlegg som følge av forbedringstiltak som er iverksatt gjennom siste år.

Driftsresultat
Resultatoppnåelsen hittil i år viser en EBITDA på 117 millioner kroner, 27,1 mill.kr. bak fjorår. Justert for engangshendelser, som primært er omstillingskostnader, er resultatet 49 millioner kroner bak fjoråret. Mangel på egg og økte lagernivå for både to- og firbeinte trekker ned resultatet. I tillegg var fjoråret preget av positive prisendringseffekter på råvarelageret. Det har også vært noe lavere verdiuttak på plussprodukter i sluttmarkedet. Resultatet trekkes opp av iverksatte kostnadsprogram og strukturendringer, samt positiv salgsutvikling i flere viktige kategorier og økt merkevareandel for Prior.

Datterselskapene oppnår samlet sett en resultatforbedring på 20 millioner kroner målt mot fjorår. Her er det spesielt Norfersk og Fjordkjøkken som trekker opp på grunn av økt salgsvolum. Norfersk har i tillegg lyktes med flere forbedringstiltak som har gitt positiv effekt på kostnadsnivået.

Finansielle nøkkeltall
Egenkapitalandelen var 27,5% ved utgangen av 1. tertial, ned 2,1%-poeng fra 1.tertial 2023. Rapportert netto rentebærende gjeld (NIBD) dividert på EBITDA ble 4,2. Hensyntas 50 % egenkapitalkvalitet for Norturas hybridobligasjonslån, samt forbigående effekt av engangsposter, er den justerte gjeldsbetjeningsevnen 3,7. Nortura er godt innenfor bankenes krav til finansielle nøkkeltall for tertialet.

Les hele rapporten her

Kilde: Nortura