Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Klimainvesteringer i landbruket utenfor jordbruksoppgjøret

29. november 2021

Regjeringspartiene er enige med Sv om statsbudsjettet for 2022. For landbruket er det få endringer fra AP/SP regjeringens tilleggsforslag. Bevilgningen til Bionova økes med 30 millioner og det presiseres at klimainvesteringene i landbruket skal finansieres utenfor jordbruksoppgjøret.

Det betyr at det er flertall for resultatet av tilleggsforhandlingene med 754 millioner kroner og investeringspakken på 200 millioner kroner.

Bevilgningen til Mattilsynets arbeid med dyrevelferd øker med 10 millioner kroner.

Bevilgningen til frivillig skogvern økes med 120 millioner kroner.

I tillegg til endringer i budsjettet har det blitt enighet om en rekke verbalpunkter. Der er det tre punkter som omhandler landbruket.

Plan for å tette inntektsgapet i løpet av 2022

Stortinget ber regjeringen legge frem en forpliktende og tidfestet plan i løpet av 2022 for å tette inntektsgapet mellom bønder og andre grupper i samfunnet. Inntektsgapet skal tettes uavhengig av bruksstørrelse, produksjon og landsdel

Bionova

Avtalepartene viser til forslaget i budsjettavtalen om å etablere Bionova. Bionova skal bidra til utvikling av næringsvirksomhet i Norge, reduksjon i utslipp av klimagasser og særlig til binding av karbon. Bionova skal sikre utvikling av bioøkonomien knyttet til landbruk, skogbruk og havbruk, herunder også bidra til biobasert sirkulærøkonomi, økt selvforsyning av for i landbruk og havbruk og utvikling av løsninger for at avfall fra havbruksnæringen kan brukes som ressurs. Tiltak skal innrettes slik at det gir bønder med ulike driftsstørrelser og driftsformer i alle deler av landet reell mulighet til på motta midler til klimatiltak på sin gård. Det skal som en del av utredningen vurderes om noen av dagens virkemidler kan legges inn under Bionova. Bionova finansieres utenfor jordbruksforhandlingene, og vil være et viktig virkemiddel for at jordbruket skal nå sine klimamål.
Videre skal Bionova sikre økt verdiskaping og arbeidsplasser knyttet til bruk av biomasse i Norge. Bionova skal bidra til at skognæringen øker videreforedlingen av biomasse i Norge. Det er et mål at Bionova skal være operativt fra andre halvår 2022

Og det aller siste punktet handler om investeringsmidler til løsdriftsfjøs
Stortinget ber regjeringen sikre at investeringsmidler bidrar til å realisere løsdriftskravet for små og mellomstore bruk

Hoff: -Klar bestilling til regjeringen om jamstillingsplan.

To av punktene i budsjettavtalen gleder Bonde- og Småbrukarlaget.

Stortinget ber regjeringen legge frem en forpliktende og tidfesta plan i løpet av 2022 for å tette inntektsgapet mellom bønder og andre grupper i samfunnet. Inntektsgapet skal tettes uavhengig av bruksstørrelse, produksjon eller landsdel.

-Dette er vi svært glad for at nå vil være en klar bestilling fra Stortinget som regjeringen må lande i 2022. Bonden trenger en klar tidfesta jamstillingsplan for de neste 4 åra for å ha tro på ei framtid på sin gård, sier Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde og Småbrukarlag

-Det andre er punktet om at Bionova som skal være oprativt fra høsten 2022 og ligge direkte i Statsbudsjettet noe vi mener er helt riktig. Jeg er spesielt glad for at det her er poengtert at tiltak skal innrettes slik at det gir bønder med ulik driftsstørrelse og driftsformer i alle deler av landet reell mulighet til å motta midler til klimatiltak på sin gård, avslutter Hoff.