Den samlede kostnadsveksten er krevende for jordbruket. Partene er derfor enige om en foreløpig kompensasjon for jordbruket ved at budsjettet til gjennomføring av jordbruksavtalen økes med 754 millioner kroner ut over Stortingets vedtak 16. juni. Kompensasjonen utbetales i februar 2022, sammen med produksjonstilskuddene, og skjer i form av økte areal-, husdyr- og distriktstilskudd.

– Det er bra at vi i løpet av svært kort tid har kommet til enighet med jordbrukets organisasjoner om en løsning på utfordringer som er krevende for mange bønder, sier landbruks- og matminister Sandra Borch. – Jordbruket har fått gjennomslag for et krav på 754 millioner kroner. Regjeringen har dermed gitt viktige bidrag i den krevende situasjonen som har oppstått med økte kostnader til gjødsel og byggematerialer.

Fordeling av kompensasjon

Kulturlandskapstilskuddet øker med 53 kroner pr. dek.

Arealtilskuddet for korn øker med 32 kroner pr. dek.

Arealtilskudd potet øker med 150 kr/dek

Arealtilskudd grønnsaker øker med 200 kr/dek

Arealtilskudd frukt og bær øker med 100 kr/dek.

Husdyrtilskudd for melkekyr økes med 440 kr/dyr

Husdyrtilskudd for ammekyr økes med 110 kr/dyr

Husdyrtilskudd for andre storfe økes med 28 kr/dyr

Husdyrtilskudd for sau økes med 15 kr/dyr

Husdyrtilskudd for melkgeit økes med 50 kr/dyr

Distriktstilskudd for tomat og slangeagurk økes med 85 øre/kg.

Utdrag fra protokollen:

Partene viser samtidig til at om lag 2/3 av jordbrukets inntekter er markedsinntekter og at økning i markedsinntektene også må bidra til inntektsdannelsen.
Partene vil vurdere særskilt hvor stor kostnadsveksten ble for gjødsel, bygningsmaterialer og elektrisk kraft i 2021/2022 og håndtere dette som en del av
helheten, både på inntekts- og kostnadssiden, med utgangspunkt i et nytt fullstendig grunnlagsmateriale til forhandlingene i 2022.

Viktig resultat

– Dette er et svært viktig resultat av forhandlingene. Vi har en kraftig kostnadsvekst som svekker bondens økonomi, som også påvirker vår evne til å produsere mat. Uten denne kompensasjonen ville inntekten til bonden sakket enda mer akterut, sier Bjørn Gimming. Økte kostnader har allerede spist opp forventet inntektsvekst som Stortinget vedtok i juni.

Den totale kostnadsveksten som påløper og ikke blir kompensert nå, inkludert stigende gjødselpriser, skal inngå i de økonomiske rammene for jordbruksoppgjøret 2022.

Regjeringen Støre skal i november legge fram sin tilleggsproposisjon om statsbudsjett for 2022. Kompensasjonsbeløpet til jordbruket vil være ett av endringsforslagene fra regjeringen.

– Det er mye som ligger fast i budsjettforslaget fra Solberg-regjeringen. Det er bra at den alvorlige situasjonen næringa er i, blir forstått og prioritert av den nye regjeringen. Det har stor betydning for bonden og for samfunnet, understreker Bjørn Gimming.

En foreløpig kompensasjon

– Det var viktig at vi kom i mål med forhandlingene nå. Situasjonen med økte kostnader er svært krevende for mange bønder. Vi er positive til at den nye regjeringen deler virkelighetsoppfatningen med jordbruket. Jordbruket har vært tydelige på å vise alvoret i situasjonen, og vi opplever at vi har blitt hørt, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff. 

– Vi har gjentatte ganger i forhandlingene tatt opp kostnadsøkningen på strøm. Det fremgår av sluttprotokollen at den kompensasjonen som kommer nå, er en foreløpig kompensasjon. Kostnader utover disse 754 millionene vil være en del av grunnlaget for jordbruksoppgjøret neste år.  

I sluttprotokollen for tilleggsforhandlingene står det at «Partene skal se spesifikt på hvor store kostnadsøkningene på kraft ble fra 2020 til 2021 og ta stilling til hvordan dette skal håndteres, normalt som en del av jordbruksoppgjøret i 2022.» 

Blir utbetalt i februar

Kompensasjonen blir utbetalt i februar 2022 som en del av den ordinære utbetalingen av produksjonstilskudd.

– Det har vært viktig for oss å få et resultat av disse forhandlingene slik at utbetalingen av kompensasjonen kan skje så raskt det er mulig. Utsettelsen av forhandlingene satte bonden i en vanskelig posisjon, nå er det bra at vi har fått en løsning og et viktig resultat for bonden, mener Bjørn Gimming.

Her kan du se utslaget på referansebrukene