Foto: Norges Bondelag
Foto: Norges Bondelag

Sterke reaksjoner fra faglaga

12. april 2024

Aldri før har en regjering hatt en større mulighet for å vise vei for et styrket og rettferdig norsk jordbruk. Isteden har de brukt muligheten til å skape fortvilelse og uro i en næring i krise, skriver Bonde- og Småbrukarlaget i en pressemelding. Bondelaget er svært skuffa, og kaller innstillinga uklar og spinkel.

– Flertallet i næringskomiteens innstilling viser en råskap overfor bonden. Vi har fortsatt ikke fått ærlige tall, sier Tor Jacob Solberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.  

-Svært skuffa

– Jeg er svært skuffa over at Stortingsflertallet ikke kunne samles om et tydeligere signal om at de vil satse på matsikkerhet, beredskap og selvforsyning gjennom økte inntekter i landbruket, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag. 

– Bondelaget hadde høyere ambisjoner og forventninger til denne stortingsmeldinga. Vi har jobba hardt for å få på plass en opptrappingsplan for landbruket og strategi for økt selvforsyning, og hadde håpet forhandlingene mellom partiene i næringskomiteen ville resultere i forbedringer langs de forslag vi har gitt innspill på, sier Gimming. 

Ærlige tall

Kravet om ærlige tall har sitt utgangspunkt i Bondeopprøret som startet i 2021. Tallgrunnlaget som ligger til grunn for beregningen av bondens inntekt, har i flere år vært full av feil og mangler med redusert matsikkerhet som resultat. Med et faglig rett tallgrunnlag skulle Stortinget og næringa få et riktig styringsverktøy for den politiske behandlingen av bondens inntekt.  

– Det som har skjedd nå er at næringskomiteen innstiller på et nytt tallgrunnlag som ikke er faglig, men politisk, sier Solberg. 

–  Inntekta blåses opp med 20 prosent, avkastning på kapitalen holdes ute og timetallet er 145 timer høyere enn for sammenligningsgruppa. Det viser ikke realitetene i næringa og er basert på luftpenger, supplerer Solberg.  

– Det er helt klart at det trengs en politisk styring i inntektene i jordbruket, men først og fremst trengs ærlige tall. Nå står vi i fare for at bonden jamstilles på feil grunnlag og med penger som bare finnes på papiret, fortsetter Solberg.  

– I en tid med krig og krise er matproduksjon og beredskap det politiske svaret og nøkkelen for trygghet og stabilitet for det norske folk. Vedum og Støres luftpenger betaler ingen av regningene, men knuser drømmene og livene våre. 

Uklar og spinkel

– Her er det ulike flertall og mange merknader, så denne innstillingen er uklar og spinkel. Det er ikke lett å forstå at ett flertall er enige om tallgrunnlaget og et annet om tidsplan for opptrapping. Venstresiden er med på en opptrapping som regjeringa og høyresiden legger premissene for, sier Bjørn Gimming og legger til at det er et paradoks at de partiene som sikrer flertall for en ny metode å regne ut bondens inntekt, har lave ambisjoner for gjennomføring av opptrapping. Dette skaper utrygghet hos bøndene.

– Stortinget skal ikke fatte vedtak før om en uke, så Stortinget må bruke den tiden til å samle seg om å forbedre tallgrunnlaget. Bondelaget vil jobbe hardt for å få det til, slår Gimming fast. 

Kilder: Pressemelinger fra Norges bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.