Norges lover
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Staten anker ikke dommen i saken mot Merete Støvring

22. juni 2021

Landbruks- og matdepartementet anker ikke dommen der det ble fastslått at vedtaket om aktivitetsforbud for Merete Støvring var ugyldig. -Det må føre til endringer i Mattilsynet, sier Støvring. Mattilsynet på sin side sier at dommen har liten betydning utover denne konkrete saken.

-Vi er veldig tilfreds med at retten konstaterte at påstandene var for dårlig dokumentert og at det var brukt feil virkemiddel og nivå. Og videre at det var ingen holdepunkter for at eventuelle avvik hadde gått ut over dyrevelferden. Dette til tross for at de baserte seg i noen grad på Mattilsynets rapporter

-Det var ikke tid og anledning til at vi kunne motgå rapportene i detalj i Lagmannsretten. Slik er ikke rettssaker lagt opp. Vi måtte angripe det prinsipielle med noen konkrete eksempler. Det er er stort problem at Mattilsynet ikke kommuniserer og dokumenterer men etterpå skriver feil i rapportene. Dette burde det ha vært en langt større oppvask rundt, skriver Merete Støvring til Landbruk24.

-Det er store avvik i etatens utøvelse hva angår kommunikasjon, forholdsmessighet, dokumentasjon som lages i ettertid i form av rapporter, manglende reell klagesaksbehandling og rettssikkerhet. Det ligger systematisk svikt i bunn som bryter med EØS-kravene, f.eks. Internkontroll har manglet. Muligheten til kontradiksjon er svekket og for rettslig prøving av ethvert vedtak i medhold av EØS-retten er ikke forstått eller praktisert, skriver Støvring.

-Jeg er også sterkt bekymret for at det er veterinærer som står for mye av dette, og evt i strid med yrkesetiske krav til korrekte attester, samt at så mange lefler med det husdyr- og veterinærfaglige innen denne etaten, som ikke har noen som helst slik bakgrunn. Jussen er også svak og bør ryddes i. Det kjøres i tillegg et urent løp mht korte frister, feilsending av brev og manglende innsyn som ikke er en offentlig etat verdig. Det må bli endringer!, avslutter Merete Støvring.

Mattilsynet: – Begrenset betydning.

Vi i Mattilsynet merker oss at lagmannsretten slutter seg til vår beskrivelse av de faktiske forholdene i dyreholdet og deler vår oppfatning om at nivået ble dårligere de to siste årene før vedtaket om aktivitetsforbud ble fattet. Lagmannsretten mener at det ikke er tvilsomt at det foreligger både gjentatte brudd på dyrevelferdslovgivningen og vesentlige pålegg om utbedringer som ikke var etterkommet. Retten mener også at det var grunnlag for tiltak og sanksjoner mot bonden av hensyn til dyrevelferden. Retten vurderer Mattilsynets tilsynsrapporter som tillitsvekkende, og avviser samtlige av bondens påstander om ulike saksbehandlingsfeil og myndighetsmisbruk, sier Elisabeth Wilmann, direktør avdeling juridisk og internasjonalt arbeid i Mattilsynet, til Landbruk24

 -Årsaken til at vedtaket likevel kjennes ugyldig, er at flertallet mener mindre omfattende forbud burde vært grundigere vurdert og utprøvd før det ble fattet vedtak om aktivitetsforbud for samtlige produksjonsdyr. Dommen er her avsagt under dissens, og én dommer mente vedtaket også var gyldig på dette punkt. Begrunnelsen knytter seg til konkrete forhold ved bondens dyrehold, og har etter Mattilsynets vurdering, begrenset betydning utenfor den konkrete saken, sier Elisabeth Wilmann.

 -Mattilsynet vurderer nå hvilke forvaltningsmessige tiltak vi gjør som følge av dommen. Dette må vi komme tilbake til, avslutter Wilmann