Griser i binge
Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

Sprikende høringssvar om innstramming i konsesjonsregelverket for svin.

19. mars 2019

I går gikk høringsfristen ut for forslaget om innstramming i konsesjonregelverket for svin. Landbruk24 har gått igjennom uttalelsene som har kommet inn så langt, og prøvd å oppsummere hva noen av de viktigste aktørene mener. Det er ingen som vil ha lavere grenser enn det departementet foreslo, mens det er flere som tar til orde for økte grenser.

I tillegg til de som er nevnt under er det en rekke svineprodusenter som har sendt inn høringsuttalelser, mange av dem driver med smågrisproduksjon basert på såkalte engangspurker. De påpeker at de har foretatt store investeringer basert på gjeldende regelverk, og flere skriver at hvis departementets forslag blir gjennomført kan det føre til konkurser. Uttalelser fra to advokatfirma stiller også spørsmål om det er juridisk grunnlag for å innføre den innstrammingen som er foreslått.
Men det er også flere svineprodusenter som støtter departementets forslag, og som er opptatt av at produksjon på engangspurker har vært i strid med intensjonen i regelverket.
Det er mange innspill på at det ville vært enklere og mer hensiktsmessig å bruke antall omsatte smågris/slaktegris som målepunkt for konsesjonsgrenser. KLF viser til at det blir vanskelig og kostbart og avgjøre om purker som blir slakta har hatt kull eller ikke. Vektgrense på 125 kg anses som et usikkert målepunkt.

Her er et kort sammendrag av innspillene til noen sentrale aktører.

Departementets forslag
Tillatt antall utrangerte avlspurker
Smågrisprodusenter 140
Purkeringer (nav) 940
Foredlingsbesetninger 300
Formeringsbesetninger 175
Ingen fleksibilitet fra år til år.
Overgangstid 3 år

Norges Bondelag
150 utrangerte purker pr. år
1010 utrangerte purker for nav i purkering.
Fleksibilitet: 15%
Overgangstid: 5 år
Les mer her

Norsk Bonde og Småbrukarlag
Støtter departementets forslag

Norsvin
150 utrangerte purker pr. år
300 utrangerte purker for foredlingsbesetninger
233 utrangerte purker pr. år for formeringsbesetninger.
1010 utrangerte purker for nav i purkering
Fleksibilitet: 15%
Overgangstid 3 år

Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF)
220 utrangerte avlspurker/297 slakta purker
Vil ikke ha egne grenser for avlsbesetninger
Fleksibilitet: 25 %
Overgangstid: 7 år. (20 år etter søknad)

Nortura
175 utrangerte avlspurker
Støtter Norsvin sitt forslag for avlsbesetninger.
Ingen fleksibilitet
Overgangstid: 3 år

Fylkesmannen i Rogaland
210 utrangerte purker pr. år
Vil ikke ha egne grenser for avlsbesetninger
Antyder 20% fleksibilitet
Argumenterer sterkt for å gå over til omsatte smågris inntil 50 kg, sammen
med omsatte og slakta gris over 50 kg som målepunkt for konsesjonsgrensa.

Fylkesmannen i Trøndelag
Viktig at grensa ikke settes høyere enn 140 utrangerte purker pr. år i bruksbesetninger.
300 utrangerte purker i foredlingsbesetninger
175 utrangerte purker i formeringsbesetninger
Ingen fleksibilitet fra år til år.
Overgangstid: Gradvis nedtrapping over 3 år.
(åpner for midlertidig konsesjon for engangspurkeprodusenter med stor gjeldsbelastning)

Saken oppdateres

Kilde: Landbruks- og matdepartementet