Griser
Foto: Heiko Junge / Scanpix .

Bondelaget vil ha høyere konsesjonsgrense for svin

8. mars 2019

I sitt høringssvar går Norges Bondelag inn for at maksimalt antall utrangerte purker pr. år bør bli 150, det er 10 purker mer enn Landbruks- og matdepartementet foreslår i høringsnotatet. Bondelaget vil også ha en lengre overgangsperiode for de som i dag utrangerer mer enn 150 purker i året, de går inn for en gradvis utfasing av såkalte engangspurker over 5 år.

Det var i jordbruksoppgjøret i fjor det ble enighet om at det skulle foretas en innstramming i bruken av såkalte engangspurker, Landbruks- og matdepartementet la før jul fram et høringsutkast, der de foreslo at svineprodusenter maksimalt kan utrangere 140 purker i året, og at de som har utrangert flere enn 140 purker i 2017 og 2018 kan søke om utvidet konsesjon fram til 2021.

Bondelaget skriver at de har fått flere innspill om at grensa på 140 utrangerte avlspurker kan skape problemer, særlig for kombinerte besetninger, dersom produsenten er litt uheldig et år og må avlive mer purker enn forventet, og mener det er fornuftig å legge inn litt mer slakk i grensene enn departementet har foreslått. De foreslår derfor:
Maksimalt 150 utrangerte avlspurker pr år for bruksbesetninger
Utrangert purke vil da telle 14 konsesjonsenheter.
Som en konsekvens av dette må også maksimalt antall utrangerte avlspurker for purkering økes til 1010.
I 7 ukers puljedrift, settes det vanligvis inn 7 puljer i løpet av året, men i noen år vil det være 8 puljer. I et slikt år vil en kunne overstige konsesjonsgrensene. Norges Bondelag mener det er viktig å beholde fleksibiliteten på å kunne ligge inntil 15 % over ett år uten at det ilegges standardisert erstatning, mot at en reduserer produksjonen tilsvarende året etter.

Overgangsordning

Om overgangs ordningen skriver Bondelaget blant annet dette i sitt høringssvar;
Vi støtter at en tar utgangspunkt i det høyeste tallet for utrangerte purker i 2017 eller 2018, men vi mener 3 års overgangstid er for lite. Det er viktig at produsenter gis tilstrekkelig tid til å tilpasse seg en omfattende endring i regelverket for å unngå for store økonomiske konsekvenser. Den samlede smågrisproduksjonen fra over den foreslåtte produksjonsgrensa er betydelig. Ved en brå reduksjon smågrisproduksjonen vil det kunne få store markedsforstyrrelser, særlig for rene slaktegrisprodusenter.

Norges Bondelag foreslår å gi produsenter som har fått midlertidig konsesjon to valgmuligheter etter 2021:
1. Søke på midlertidig konsesjon for 2022 og 2023. Denne midlertidige konsesjonen kan maksimalt utgjøre halvparten av differansen den midlertidige konsesjonen gitt ut 2021 og konsesjonsgrensa for utrangerte purker (150 med vårt forslag).

2. Søke på midlertidig konsesjon for 2022, 2023 og 2024 for slaktegris. Denne midlertidige konsesjonen kan maksimalt utgjøre differansen mellom den midlertidige konsesjonen gitt ut 2021 og konsesjonsgrensa for utrangerte purker (150) multiplisert med faktoren for omregning til konsesjonsenheter (14).

Her kan du lese hele høringssvaret fra Bondelaget