Høner i miljøinnredning
Foto: Animalia

Snart slutt for egg fra miljøinnredning

10. oktober 2019

Etter februar 2020 har ikke Nortura noe salg til dagligvare for egg fra miljøinnredning. Coop er den eneste dagligvarekjeden som selger egg fra miljøinnredning. Den Stolte Hane som nå skal levere egg til Coop vil ikke inngå avtaler med produsenter med miljøinnredning. 

Les mer om leverandørskiftene i eggbransjen her:
Nortura mister egg-avtale med Coop
Nortura blir hovedleverandør av egg til Rema 1000

Landbruk24 har kontaktet aktørene om situasjonen for produsenter som produserer egg i miljøinnredning. Her er svarene.

Nortura: Press på oppgjørspris til bonde

Nortura har ingen markedskanal inn til dagligvare etter februar 2020, da er utfasing av Coop og innfasing av Rema gjennomført. Nortura har fortsatt noen salgskanaler for egg produsert i miljøinnredning via industrimarkedet og Proff. Videre er det noe salg av egg produsert i miljøinnredning til andre pakkerier, sier Bjørn Tore Hansen, direktør i Nortura Egg.

Hvilke konsekvenser vil dette få for de som produserer egg i miljøinnredning?
Ved manglende nasjonal markedsadgang og ved overskudd i den totale produksjonen, vil egg fra miljøinnredning være prioritert ved nedregulering. Dette kan medføre press på oppgjørspris til bonde.

Er det muligheter for produsentene å gå over til Den stolte hane?
Om det er produsenter som produserer egg i miljøinnredning og som ønsker overgang til Den Stolte Hane, så står produsenten fritt til å velge sin varemottaker. Om Den Stolte Hane har behov for egg fra miljøinnredning og overganger er ønsket, blir dette et forhold mellom produsent og DSH. Siden Nortura har begrenset med markedsadgang, vil Nortura også være fleksible sett i forhold til inngåtte leveranseavtaler, sier Hansen

Dere har vel fortsatt mottaksplikt på egg fra miljøbur?
Ja, Nortura har mottaksplikt på egg produsert i miljøinnredning samt frittgående produksjoner, avslutter Bjørn Tore Hansen i Nortura.

Den Stolte Hane har ingen avtaler med produsenter med miljøinnredning

Den Stolte Hane var den første store egg leverandøren i Norge som gikk helt ut av miljøinnredning. Dette gjorde vi i 2012 og vi har siden dette ingen avtaler med produsenter med miljøinnredning. Inntil nylig var også dette vårt fulle sortiment til kundene hvor også frittgående høner med tilgang til uteområde og økologiske produksjoner inngår, sier Fredrik Strømmen, daglig leder i Den Stolte Hane.

Pr i dag kjøper vi et mindre volum fra markedsregulator som delvis er egg fra verpehøner med miljøinnredning. Markedet for miljøinnredning har vært sterkt fallende og markedsregulator har gjort mye for å konvertere store volum over til frittgående. Vi vil anta at utviklingen vil fortsette.

Norsk fjørfelag: Bonden må få kompensert kostnadene med ombygging

Norsk Fjørfelag (NFL)  har hatt fokus på den økende utfasing av egg fra miljøinnredning. Vi har hele tiden hevdet sammen med forskning at dette er en like god produksjon når det gjelder dyrevelferd som frittgående systemer, sier styreleder i Norsk Fjørfelag Kolbjørn Frøseth.

NFL  har påpekt at utfasingstiden må være lengst mulig da det er mange flotte nye anlegg som ikke er utslitt/nedskrevet Vi har registrert at denne populistiske trenden med at alt skal være frittgående er bare økende og at egg fra miljøinnredning  er lite ønskelig etter hvert.

Vi hadde håp at industrien skulle være avtaker men når først èn markedsførte sine produkter med at de har egg kun fra frittgåendehøner, så var veien kort fra konkurrerende aktører også.

NFL har vært klokkeklare på at kostnaden med ombygging må den enkelte bonde få kompensert. Dette har noen varemottakere imøtekommet gjennom å hente en merpris ut i markedet.

Etter det NFL erfarer er det  snart slutt på salgskanalene for disse eggene,  men her sitter ikke Norsk fjørfelag på all informasjon det har markedsregulator mer inngående informasjon på, avslutter Kolbjørn Frøseth.