Kalver i binge
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Prisen på fôringskalver øker fra 4. mai.

2. mai 2020

Nortura øker prisen på kalv og fôringsdyr med 3 kr/kg fra 4. mai. Det vil si at grunnprisen på en kalv på 120 kg øker med 360 kroner. Samtidig ble helsestorfetillegget på 400 kroner tatt vekk fra 1. mai.

Nortura skriver følgende om markedet for fôringsdyr:

Sommeren 2019 var for store deler av landet OK år for grasdyrking. Grovfôrlager for vinter 2019/20 var derfor et tilnærma normalår og har gitt oss en normalsituasjon angående markedssituasjon for fôringsdyr. Målet for alle storfeprodusenter er selvsagt best mulig økonomi enten det leveres fôringsdyr eller slaktedyr. Alle er tjent med at storfeslaktet leveres når behovet er størst, og at innfrysing til reguleringslager reduseres til et minimum.

Nortura legger også dette året opp til å ha en sesongvariasjon på foringsdyr-prisen. Høyest pris på fôringsdyr i perioder når underskudd er størst og tilgang på fôringsdyr er lågest. Plan i år er som foregående år. Prisøkning nå i mai og en nedtrapping av pris til 1. oktober.

Nortura formidler årlig store mengder fôringsdyr, og utviklingen innen storfe er ikke ulik andre produksjoner. En opplever klare tendenser til spesialisering også her. Sluttfôrer er avhengig av kalveprodusent, og omvendt.

La oss få takke for den tålmodighet og fleksibilitet som utvises fra begge produsentgrupper.

Vi formidlere får en del klare føringer for hva som er foretrukket, noen raser/rasekombinasjoner som er mindre etterspurt. Dette gjerder først og fremst Holstein og kviger av lette kjøttferaser. Store/gamle fôringsdyr er også krevende å omsette.

Se alt om livdyrmarkedet uke for uke

Andre utfordringer er fôringsdyr med svak tilvekst, skitne (utrivelige), manglende avhorning, manglende merking, feil registrert rase. Med tanke på hvor avgjørende dette vil være i dagens klassifiseringssystem vil det være en forutsetning i forhold til et rettferdig oppgjør mellom selger og kjøper. Korrekt registrering i husdyrkontrollene er viktig for at prisen skal bli riktig. I tillegg vil dette lette arbeidet ved omsetningen.

Marked/aktivitet rundt fôringsdyr vil i et normalår ta seg opp etter skolestart, og mye styres også rundt telledatoer.

Endringene vil slå noe ulikt ut for melk og kjøttferasene. Informasjon om prisnedgang vil komme i god tid før iverksettelse.

Basert på at vi nå har et økende underskudd av fôringsdyr:

  • Ta en sjekk på at individopplysninger er riktig registrert, meld inn fôringsdyr når ideell alder er oppnådd.
  • Normalt vil beitekvalitet avta ca. i august, ta kalvene fra. Mordyr og rekrutteringsdyr kan slippes ut igjen. Fôringsdyr selges før prisnedgang.

 

Kilde: Norturas medlemssider