I møtet den 8. juni 2020 gjorde Tine som markedsregulator greie for bakgrunnen for forslaget om å øke forholdstallet. Økt innenlandsk etterspørsel som følge av endrede måltidsvaner og bortfall av grensehandel, usikkerhet knyttet til oppstart av produksjon av Jarlsbergost i Irland samt lave lagre av ost og smør, gjør at Tine anbefalte et forholdstall på 1,05. Dette er en økning på 4 prosentpoeng fra dagens nivå, og en økning på ni prosentpoeng fra forholdstallet som ble fastsatt for 2020 i drøftinger november 2019.

Jordbrukets organisasjoner stilte seg bak Tines anbefaling. Landbruks- og matdepartementet har fastsatt forholdstallet på disponibel kvote for kumelk til 1,05 for 2020.

Les også: