Melkebil fra Tine
Foto: Tine

Bonden må ta de økte transportkostnadene for melk

21. juni 2022

Landbruksdirektoratet har nettopp fastsatt satsene for avgifter og tilskudd i PU-ordningen. Det er unormalt store endringer i avgifter og tilskudd, men de økte inntransportkostnadene dekkes ikke. Det betyr lavere melkepris til bonden.

Det er store endringer i satsene i år, en årsak er nedgang i salget av meieriprodukter, spesielt drikkemelk. Det betyr at det blir færre liter å dele kostnadene på. Men hovedårsaken er at Landbruksdirektoratet ønsker også å bedre likviditeten i ordningen noe som utgjør 7 øre pr. liter i økt avgift/redusert tilskudd, i fjor ble likviditeten redusert med 2 øre pr. liter, så likviditet står samlet for 9 øre/liter i økte kostnader i PU- ordningen.

Dette betyr altså at melk som selges som vanlig drikkemelk får en økt avgift på 15 øre/liter, mens melk som brukes til ost som selges i dagligvaremarkedet får redusert tilskuddet med 12 øre/liter.

Nye satser
Positive tall er avgift, negative tall er tilskudd

Dekker ikke økte inntransportkostnader

Det som er oppsiktsvekkende er at det ikke er tatt høyde for økte inntransportkostnader. De har lagt til grunn TINE sin kostnadsutvikling fra 2020 til 2021 som bare økte med 1,6 prosent. SSB sin kostnadsindeks viser en økning på 10 prosent i samme periode. Uansett så er det ikke tatt høyde for den voldsomme økningen i drivstoffkostnader i år.

-Vi har registrert at innspillene vi kom med i høringsrunden i mai ikke har blitt hørt. Landbruksdirektoratet har vedtatt de samme satsene de sendte på høring, sier Johnny Ødegård i TINE til Landbruk24.

-Det betyr bl.a. at de bygger likviditet med 7 øre/liter.  Det betyr videre at de justerer inntransportsatsene med utgangspunkt i kostnadsendringen i TINE i 2021 og ikke tar hensyn til varslet kostnadsvekst i 2022.  I forbindelse med høringen beregnet vi at landbruksdirektoratets forslag vil øke underdekningen knyttet til transport med ca. 4 øre/liter melk, sier Ødegård.

De inntransportkostnadene som ikke dekkes av PU-ordningen må dekkes av melkeprodusentene gjennom lavere utbetaling fra TINE Råvare. 

Konkurranserettede tiltak

En annen ting som øker er de konkurranserettede tiltakene. Økt etterbetaling fra TINE gjør at kapitalgodtgjørelsen til Q-Meieriene øker med 13 øre pr. liter. til 77 øre pr. liter. (Godtgjørelsen utgjør snittet av etterbetalingen fra TINE de siste 3 år + 5 øre pr. liter)
Vedtaket om at distribusjonstilskuddet til Q-Meieriene og Rørosmeieriet skulle stoppes er ikke tatt inn i beregningen. Dette vedtaket er påklaget og tilskuddet videreføres inntil klagen er behandlet.  Pressevakta i Landbruks- og matdepartementet skriver følgende til Landbruk24: Dette er en omfattende sak. Q-meieriene og Rørosmeieriet har fått frist til 1. oktober med å komme med innspill på et par rapporter som Landbruksdirektoratet har fått utarbeidet. Det vil derfor gå noe tid før sakene er ferdig behandlet.

Kilde: Landbruksdirektoratet