Olaug Bollestad
Foto: Torbjørn Tandberg

Bollestad forsvarer grunnlagsmaterialet.

1. juni 2021

I sitt svar på Arne Nævras spørsmål om beregning av bondeinntekt forsvarer Landbruks- og matminister Olaug Bollestad grunnlagsmaterialet i jordbruksoppgjøret. Beregningsmåten har stått seg godt i flere tiår, skriver hun avlutningsvis i svaret.

Les hele svaret her

Innledningsvis forklarer ministeren at reduksjon i arbeidsforbruket på 2,9 prosent i 2022 har sammenheng med økt arbeidsforbruk i grøntnæringa i 2020 og 2021 i forbindelse med pandemien. 

Videre skriver hun: “I samfunnet som helhet er produktivitetsvekst over tid grunnlaget for realinntektsvekst og økt velferd. Sammenhengen mellom lønnsvekst, produktivitetsvekst og konkurranseevne i privat sektor er kjernen i frontfagsmodellen for lønnsoppgjørene. Inntektsmålet innebærer en kobling mellom inntektsutviklingen i jordbruket med lønnsveksten, og bygger dermed på den samme logikken. Produktivitets­veksten i jordbruket er nå svakere enn på veldig lenge. Alt dette tar rammeopp­settet i krav og tilbud og Prop. 200 S hensyn til. Produktivitetsvekst handler ikke om å løpe fortere, men å utnytte knappe ressurser bedre. Det er resultat av bedre sorter, bedre dyremateriale, bedre fôring og dyrkings­tekn­ikker og ny kapital som sparer arbeid. Denne kapitalen er i Totalkalkylen gitt en avkastning lik prisstigningen. Avgangen av bruk har ikke vært lavere i moderne tid enn det den har vært de siste årene.

Totalkalkylen er et sektorregnskap som skal beregne hva jordbruk kaster av seg ved bruk av jordbrukets produksjonsressurser. Jordkapitalen regnes å tilhøre sektoren, og gjeld på bort­for­paktede bruk inngår i jordbrukets gjeld og rentekostnadene er trukket fra i resultatmålet, som for øvrig skal gi avkastning til arbeid og egenkapitalen. Kostnader til jord- og kvoteleie er ikke utelatt, men er regnskapsteknisk ført på en annen måte enn på enkeltbruksnivå (jf. referansebrukene). Og den beregningsmåten har stått seg godt i flere tiår.

I lys av de spørsmål som er reist, og delvis også av Jordbrukets forhandlingsutvalg, foreslår regjeringen i Prop. 200 S å sette ned et utvalg. Mandatet til utvalget skal være å drøfte og klargjøre prinsipper og metoder, samt muligheter og begrensninger, for måling av inntekter for jord­bruket som sektor og for bønder som private næringsdrivende, samt grunnlag og forutsetn­inger for sammenligning av næringsinntekter med lønn for arbeidstakere.”

Kilde: Landbruks- og matdepartementet