Ammekyr som mangler fôr
Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

1 million til tørkerammede bønder i Sirdal

29. oktober 2018

Kommunestyret i Sirdal kommune har vedtatt å støtte bønder som er rammet av årets tørke med et tilskudd på inntil 35 000 pr. foretak. Samlet tilskuddsbeløp er maksimalt en million. Søknadsfrist 15. november. 

Her er vedtaket i kommunestyret i Sirdal

Foretak kan etter søknad innvilges kommunalt tilskudd med oppad 30 % bakgrunn av utbetalt
avlingsskadeerstatning. Søknaden må inneholde dokumentasjon og/eller kunne forklare og
sannsynliggjøre at foretaket er påført ekstra utgifter til grovfôrinnkjøp, transportkostnader,
ekstra gjerdemateriell m.m. Det kan ikke gis mer enn inntil 1 million totalt for hele kommunen.
Ved samlet beløp for alle mottatte søknader over 1 million kroner justeres prosenten
forholdsmessig til alle søknadene slik at total ramme overholdes.
Foretak kan etter søknad innvilges kommunalt tilskudd med inntil 35 000,- for kostnader knyttet
til vanning som har bidratt til at det ikke er behov for å kjøpe ekstra grovfôr. . Søknaden må
inneholde dokumentasjon på de reelle kostnader knyttet til vanninga enten ved kvitteringer på
utgifter til diesel, anna utstyr til vanningsanlegg og/eller timeliste.
Søkere må være bosatt og registrert i Sirdal.
Fristen for å søke er 15. november

Øystre Slidre kommune har også vedtatt støtte til frakt av rundballer

Kilde: Nettsidene til Sirdal Kommune