Illustrasjonsfoto: F. Meyer
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Vil sette klima- og miljøkrav til husdyrtilskuddene

6. mai 2023

Det er ikke mange nye grep i statens tilbud til jordbruket, men de varsler endringer i tilskuddene til storfe og småfe framover.  I løpet av en femårsperiode vil de knytte krav som reduserer klima- og miljøbelastningen fra husdyrproduksjonen betydelig.

Her et utdrag fra tilbudet

Statens forhandlingsutvalg mener at det er svært viktig at det settes inn kraftfull innsats for å redusere metanutslippene fra jordbruket, både for å redusere klimagassutslippene fra jordbrukssektoren og for å nå målet for intensjonsavtalen om klima. Det er også et mål å vri jordbruksavtalen i en mer miljø- og klimavennlig retning, og vi har forpliktelser i WTO som skal oppfylles.

Statens forhandlingsutvalg foreslår å ta sikte på at husdyrtilskuddene til storfe og småfe i løpet av en femårsperiode konverteres fra et rent husdyrtilskudd til også å være knyttet til krav som reduserer klima- og miljøbelastningen fra husdyrproduksjonen betydelig.

Konverteringen kan gjøres gradvis ved at det over perioden legges til flere krav som til sammen knyttes til en økende andel av tilskuddet. De opptrappende vilkårene kan være klimarådgivning og bruk av klimakalkulator, bruk av metanhemmere i fôret, gjødslingspraksis etc. Dette vil gi et sterkt insentiv til norske bønder til å legge om sin
produksjon i en mer miljø- og klimavennlig retning og til en etterspørselsdrevet utvikling av klimavennlige løsninger til norsk jordbruk. Statens forhandlingsutvalg ønsker å diskutere disse problemstillingene med Norges Bondelag i forhandlingene.

Statens forhandlingsutvalg foreslår at Landbruksdirektoratet, frem til jordbruksoppgjøret 2024, får i oppdrag å utrede hvordan husdyrtilskuddet kan utvikles til å ha en klima- og miljøbegrunnelse. I utredningen må det utarbeides en implementeringsplan og det må også gjøres en vurdering av hvordan en slik ordningen kan forvaltes. I tillegg til en vurdering av insentiver for å ta i bruk metanhemmere i fôr, må utredningen også se hen til øvrig utviklingsarbeid for klimavennlig avl, fôr, gjødsel, husdyrrom mv. slik at tiltakene kan bygge opp under hverandre. Avtalepartene må involveres i arbeidet i form av en referansegruppe.