Stripespredning av husdyrgjødsel
Foto: Jon Olav Forbord NRL

Vanninnblanding og stripespredning mest effektivt for å redusere ammoniakkutslipp

3. mars 2020

Vanninnblanding og stripespredning er de mest effektive tiltakene for å redusere ammoniakkutslippene fra husdyrgjødsel. Det viser en rapport fra Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet som ble lagt fram i dag.

Les hele rapporten her.

Rapporten er laget på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet. Bakgrunnen er at de norske ammoniakkutslippene overskrider utslippsforpliktelsen som er fastsatt i Gøteborgprotokollen.
Gøteborgprotokollen er en internasjonal miljøavtale om langtransporterte luftforurensinger. De norske utslippene av ammoniakk i 2018 er beregnet til 34 800 tonn. Utslippene i 2018 lå 2 910 tonn over forpliktelsen om åtte prosent reduksjon innen 2020.

Jordbruket står for 95 prosent av Norges ammoniakkutslipp.

Utslippene av ammoniakk (NH3) er for 2018 beregnet til 34 800 tonn. Jordbruk er den dominerende
utslippskilden, og sto for 95 prosent av de totale utslippene av NH3 i 2018. De totale utslippene fra
jordbrukssektoren har vært relativt stabile siden 1990, men de økte med 3,7 prosent i 2018, og ligger
nå 3,3 prosent over 1990 års nivå. En grunn til økningen i 2018 stor økning i ammoniakkbehandling
av halm til fôr på grunn av tørken. Ifølge Norges offisielle framskrivninger (NB2020) vil norske
ammoniakkutslipp ligge på omtrent 34 300 tonn i 2020 og 34 000 tonn i 2030

Husdyrgjødsel står for om lag 77 prosent av de totale ammoniakkutslippene. Storfe står for
mesteparten av utslippet, der melkekyr står for omtrent halvparten alene. Gris og sau bidrar også
betydelig. Tiltak for å få ned ammoniakkutslippene må særlig gjelde husdyrgjødsel fra storfé og gris.

Om lag halvparten av ammoniakkutslippene oppstår når gjødsla spres. Mellom 2/3- og ¾ -deler av
den totale utslippsreduksjon kan oppnås gjennom mer miljøvennlig spredning av husdyrgjødsla.
Størstedelen av denne innsparingen, over 3000 tonn ammoniakk, kan oppnås ved spredning på eng
med nedlegging og vanninnblanding. Høye transportkostnader og arronderingsmessige forhold gjør
det usikkert om all gjødsel til eng kan spres på denne måten. Ved spredning på åker vil rask
nedmolding etter spredning redusere utslippene. Innsparingen som kan oppnås er anslått til knapt
650 tonn ammoniakk. Innenfor ordningen med regionalt miljøtilskudd gis det tilskudd til
miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel. Gjeldende tilskuddssatser dekker i de fleste tilfellene
merkostnadene som foretakene har.

Kilde: Landbruksdirektoratet.