Pelsdyr
Foto: Alf Ove Hansen / Scanpix

Tingretten avviste søksmål fra pelsdyrbonde, må avvente endelig vedtak.

7. mars 2019

Pelsdyrbonde Lars Ole Bjørnbet sitt søksmål mot staten ble avvist av Sør-Trøndelag tingrett, og han må ut med 14 500 kroner i saksomkostninger, det skriver avisa Sør- Trøndelag
Advokaten til Bjørnbet sier til Landbruk24 at han ikke oppfatter dette som et nederlag, han finner flere positive ting i redegjørelsen fra tingretten.

Bjørnbet sier til Landbruk24 at han er svært skuffet over avgjørelsen, han har ikke fått sett begrunnelsen for avvisningen enda men varsler allerede at avgjørelsen blir anket. – Jeg er skuffet over at tingretten ikke en gang setter døra på gløtt for at vi kan komme inn å prøve saken, sier Bjørnbet.

Bjørnbet stevnet staten for å ha fratatt ham levebrødet, og bygde dette på at det strider mot den grunnlovsfestede retten til å tjene til livets opphold ved arbeid eller næring. Staten på sin side viser til at forbudet mot pelsdyrhold enda ikke er vedtatt, og at søksmålet derfor er abstrakt og ikke kan prøves opp mot grunnloven. Staten vant saken fullt ut, skriver Sør- Trøndelag

Advokat Christian Flemmen Johansen sier til Landbruk24 at han ikke oppfatter dette som et nederlag og viser til redegjørelsen fra Sør-Trøndelag tingrett som han mener er god, der det bla. står.
” Retten finner det naturlig å først konstatere at det vurderes å være klart at Bjørnbet vil ha en rettslig interesse i å fremme et slikt fastsettelsessøksmål dersom det i fremtiden vedtas en lov som forbyr pelsdyroppdrett eller han ilegges et påbud fra forvaltningen om avvikling av næringen sin.”

Jeg er  glad for at retten viser forståelse for Bjørnbet sin situasjon, sier Flemmen Johansen. Min oppfatning er at retten føler seg bundet av gjeldende rett og at det ikke finnes noen rettspraksis på dette området. Uten å ha konferert med Bjørnbet sier Flemmen Johansen at han vil anbefale at saken ankes. -Jeg ser ingen grunn til å vente, så lenge pelsdyrbøndene allerede lider store tap, og viser til det tingretten sier,

“Retten bemerker avslutningsvis at det er forståelig at det er utforende for Bjørnbet å drive i en næring som i flere år har vært under utredning med tanke på avvikling/forbud jf. NOU 2014: 15 «Norsk pelsdyrhold – bærekraftig utvikling eller styrt avvikling». Retten har forståelse for at Bjørnbet var lettet da Stortinget 10. januar 2017 fattet vedtak om at Regjeringen, som den gang var en mindretallsregjering, skulle legge til grunn alternativet med bærekraftig utvikling for pelsdyrnæringen og altså ikke nedleggelse. Likeså har retten forståelse for at situasjonen for Bjørnbet igjen ble vanskelig da den nye regjeringsplattformen ble klar i januar 2018, jf. den såkalte «Jeløya-avtalen» eller «Jeløya-plattformen» hvor det fremkommer at Regjerningen ville gjennomføre et styrt avvikling av pelsdyrnæringen. Bjørnbet har anført at regjeringens utsendelse av lovforslaget allerede har fått betydning for han og anført at dette gjør at han i dag har et reelt behov for å få avklart sine rettigheter.”

 

Retten er enig med Bjørnbet i at saken kunne ha hatt en prinsipiell betydning for alle pelsdyrbønder i Norge om den hadde blitt fremmet, avslutter advokat Flemmen Johansen.

Her kan du lese mer om søksmålet fra de fem pelsdyrbøndene

Saken oppdateres