To ulver skutt i Rendalen
Foto: Statens Naturoppsyn / NTB scanpix

Tingretten forbyr ulvejakt innenfor sona.

30. januar 2022

Ulvefellingen i de fire revirene Hornmoen, Rømskog, Bograngen og Slettås stanses, ifølge en dom fra Oslo tingrett. Klima- og miljøminister Espen Bath Eide varsler at staten anker dommen.

«Staten ved Klima- og miljødepartementet forbys å iverksette vedtak 22. desember 2021 om felling av ulv i revirene Hornmoen, Slettås og ulvene på norsk side av revirene Bograngen og Rømskog, inntil annerledes fastsettes av retten», heter det i dommen.

Klima- og miljødepartementet må også ut med sakskostnader på 450.000 kroner til de tre dyrevernsorganisasjonene Noah, WWF og Foreningen Våre Rovdyr.

Les hele dommen her

Barth Eide: Staten anker dommen

– Jeg er ikke enig i tingrettens konklusjon og mener at den vedtatte lisensfellingen bør gjennomføres. Jeg har derfor besluttet å anke kjennelsen til Borgarting lagmannsrett. Jeg håper ankesaken kan gjennomføres raskt, slik at vi snart får en endelig avklaring om årets lisensfelling, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide i en pressemelding.

– Jeg støtter Barth Eides argumentasjon fullt ut, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

For regjeringen er det svært viktig å følge opp rovviltnemdenes vedtak. Det handler om å ta på alvor de som hver dag lever med rovdyr tett på seg i beiteområdene. Nå håper vi at saken kan komme opp for lagmannsretten så raskt som mulig. Ingen er tjent med at dette drar ut i tid, sier Borch.

-Svært alvorlig situasjon for beitenæringa

– Jussen her har vi ikke noe annet valg enn å la rettsapparatet rydde opp i.  Det alvorlige er at denne prosessen vil kunne sette forvaltningen av ulv ut av funksjon ikke bare i vinter, men også neste vinter. Letjennasaken, som er bakteppet for dommen i Oslo Tingrett, kommer opp til behandling i juni og vil nesten helt sikkert bli anket til Høyesterett. Behandlingen der skjer neppe før godt inn i 2023.
Imens får vi fri etablering og yngling innenfor ulvesonen. Med ulvens formeringspotensiale øker faren for veldig mye ungulv på vandring inn i beiteområdene på Østlandet, Vestlandet og Trøndelag.  Så dette er en svært alvorlig situasjon for beitenæringa i Norge, sier Erling Aas-Eng, styremedlem i Norges Bondelag i en umiddelbar kommentar til Landbruk24. Les mer hos Bondelaget

– Det er sterkt beklagelig, og det vil få store konsekvenser for beitedyr og for de mennesker som er og nå vil bli utsatt for ulv, sier rovviltpolitisk talsperson i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Ann Guro Hansen. 

– Ulvestammen i Norge er i sterk vekst, og stopp i jakta betyr at økningen i antall ulv vil fortsette. I de nevnte revirene er det mange fjorårsunger, som i år vil legge ut på vandring. Vandringen vil i stor sannsynlighet skje ut av ulvesonen og inn i beiteprioriterte områder. I tillegg vil vi få en ny sesong med valper, sier Hansen. 

– Viktig signal

Dyrevernorganisasjonen sier i en samlet pressemelding at de er svært lettet over utfallet i tingrettsdommen

– Staten bør ta dette som et viktig signal om at de bør skjerpe aktsomheten i sin forvaltning av truede rovdyr, sier leder Siri Martinsen i Noah.

WWF Verdens naturfond mener at dommen ikke bare er en seier for ulvene, men også for naturmangfoldet og naturens sikkerhet.

– Det er det eneste riktige at ulvejakta nå stoppes til vi får en rettslig avklaring av hvorvidt staten har lov til å legge terskelen for jakt på ulv så lavt som de har gjort de siste årene, sier generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond.

Flere rettslige prosesser

Like før jul vedtok Klima- og miljødepartementet å opprettholde rovviltnemndenes vedtak om felling av 25 ulver i de fire revirene Hornmoen, Rømskog, Bograngen og Slettås.

Dyrevernsorganisasjonene Noah, WWF og Foreningen Våre Rovdyr tok saken til retten fordi de mener vedtaket var ugyldig. De begjærte da en såkalt midlertidig forføyning med mål om å stanse ulvejakta fram til lagmannsretten har behandlet ankesaken i den såkalte Letjenna-saken, som skal opp i retten igjen til sommeren.

Oslo tingrett kom i juli til at vedtaket om å felle ulvene i Letjenna-reviret var ugyldig, men dommen ble altså anket. Uansett utfall når saken kommer opp for lagmannsretten i juni, er det grunn til å tro at den prinsipielle saken til sjuende og sist ender på Høyesteretts bord.

Mener vedtaket er lovlig

Klima- og miljødepartementet fastholdt i en pressemelding like før nyttår at vedtaket om lisensfelling innenfor ulvesonen i de fire revirene er lovlig.

– Jeg tar tingrettens beslutning om midlertidig stans i lisensfellingen av ulv innenfor ulvesonen til etterretning, sa klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Jakt innenfor ulvesonen er mellom 1. januar og 15. februar. Etter dette er det paringssesong for ulven. Ulvene det er snakk om, lever i de fire revirene Hornmoen, Rømskog, Bograngen og Slettås.

(©NTB)