Illustrasjonsfoto: F. Meyer
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Tilskudd til kalveslakting fra 27. november til påske

16. oktober 2023

Omsetningsrådet har vedtatt en tilskuddsordning for å stimulere til kalveslakting. Produsenten får et tilskudd for å slakte kalver mellom 11 og 24 uker på 2 000 kroner. Ordningen vil starter i uke 48 i 2023 og varer til uke 13 i 2024.

Her er utdrag av forskriften som Omsetningsrådet har vedtatt.

Forskrift om tilskudd til produsenter og slakterier som gjennomfører tiltak om økt slakting av kalv av storfe

§ 1. Formål
Formålet med denne forskriften er å etablere en tilskuddsordning som skal stimulere til økt slakting av kalv av storfe i perioden fra og med uke 48 i 2023 til og med uke 13 i 2024. Ordningen tar sikte på å redusere tilførslene av storfekjøtt primært andre halvår 2024 og derigjennom bedre markedsbalansen for storfekjøtt.

Ordningen har som målsetting å ta ut inntil 5 000 kalver i perioden nevnt i første ledd.

§ 2. Beskrivelse av ordningen
Tilskuddsordningen gjelder for storfeprodusenter og slakterier som slakter storfe. Fordeling mellom slakteriene som kan omfattes av ordningen skal gjøres av Nortura som markedsregulator (Norturas slakterier), og Kjøtt- og fjørfebransjens
Landsforbund (uavhengige slakterier). Alle slakterier som rapporterer til Landbruksdirektoratets Leveransedatabase kan
delta. Fordelingen skal ved oppstart være som følger:

Nortura Inntil 3 500 kalver
Uavhengige slakterier Inntil 1 500 kalver
Totalt Inntil 5 000 kalver

Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) fordeler rammen mellom de interesserte uavhengige slakteriene og rapporterer fordelingen til Landbruksdirektoratet. Fordelingen skal skje på grunnlag av påmelding fra slakteriene og ønsket antall dyr. Det kan i tilfelle overtegning fordeles ut fra andre objektivt saklige og rimelige kriterier, herunder slakterienes andel av slakting av storfe blant uavhengige slakterier.
KLFs frist for å fordele rammen mellom de uavhengige slakteriene og rapportere fordelingen til Landbruksdirektoratet er 26. november 2023.

Dersom det er nødvendig for å oppfylle målsettingen om inntil 5 000 kalv og det er hensiktsmessig med tanke på markedssituasjonen, kan Nortura og/eller KLF, forlenge perioden og/eller omfordele antall kalv mellom aktørene. Ved endringer som angår den andre parten, herunder forlengelse av perioden og omfordeling av rammen som Nortura og de uavhengige er tildelt, skal Nortura og KLF ha dialog om dette.
Endringer skal rapporteres til Landbruksdirektoratet umiddelbart.

Slakterier som deltar i ordningen bestemmer hvilke produsenter som får delta i ordningen ut fra objektivt saklige og rimelige kriterier, som f.eks. slakteriets slakteplaner over tid, ut fra en rimelig fordeling mellom produsentene som leverer til slakteriet og hensynet til tilførsler av slakt. Enkeltprodusentene skal avtale slakting innenfor tiltaket med slakteriet.

§ 3. Krav til å søke om tilskudd
Det kan søkes om tilskudd for kalv som er slaktet i alderen fra og med 11 til og med 24 uker (77-168 dager).

§ 4. Tilskudd og økonomisk ramme
Tilskuddet til produsenten settes til kr 2 000 per kalv.
Tilskuddet til slakteriet settes til kr 1 400 per kalv.
Den totale rammen for tiltaket i 2023 og 2024 er 17 000 000 kroner.

§ 5. Informasjon
Markedsregulator Nortura skal utforme og gjennomføre et informasjonsopplegg for
hele bransjen slik at alle får samtidig og god kunnskap om ordningen.
KLF skal bidra til å informere de uavhengige slakteriene og produsentene. Det skal
spesielt gis informasjon om påmelding fra slakteriene for å få tildelt andel av ramme
nevnt i § 2.

Informasjon fra Totalmarked Kjøtt og Egg

  • Hva gjør jeg som produsent for å slakte kalv med kompensasjon?

Ta kontakt med ditt slakteri for å melde inn kalv til slakt. Det vil være opp til hvert enkelt slakteri å vurdere hvor mange kalver som kan slaktes i perioden både av hensyn til slaktekapasitet, livdyrsalg og markedssituasjonen. Antall kalver som kan slaktes med kompensasjon vil fordeles mellom de ulike slakteriene.

  • Hva gjør slakteriene?

Slakteriene må selv gjøre en vurdering av hvor mange kalver de kan slakte med kompensasjon i perioden. Det er mange forhold som kan påvirke hvor mange kalver hvert slakteri har anledning til å ta i mot, så det er viktig med god dialog mellom bonde og slakteri.

Les hele forskriften her

Kilde: Protokollen fra Omsetningsrådet.