I årets jordbruksoppgjer blei Jordbruksavtalepartane bl.a. samde om å heve maksimalt tak for tilskot for investeringar i produksjonsanlegg til inntil 3,5 millionar kroner og inntil 40 prosent av godkjent kostnadsoverslag for investeringa. Maksimale tilskotssatsar har ikkje vore heva sidan 2017 og endringa gjer at Innovasjon Norge har høve til gje meir i tilskot i investeringsprosjekt frå 2023. Det store omstillingsbehovet som følgje av overgang frå båsfjøs til lausdriftsfjøs i mjølke- og storfeproduksjonen er ei viktig grunngjeving for endringa.

Likestilling
I medhold av IBU-forskriftens § 3 første ledd bokstav b er det anledning til å gi tilskudd til bedriftsutvikling, herunder til produktutvikling, kompetansebygging, markedsundersøkelser m.m. I eksisterende regelverk har unge under 35 år og kvinner kunne fått inntil 75 prosent tilskudd. Fra 1. januar kan alle få inntil 75 prosent.

Tilskudd til investeringer i frukt og bærdyrking.
Det gis inntil 35 pst. av godkjent kostnadsoverslag for investeringen i frukt og bærdyrking. I årets jordbruksavtale ble det enighet om at fruktprodusenter som søker IBU-tilskudd til nyplanting som følge av frostskader vinteren 2020/2021 kan få inntil 50 pst. av godkjent kostnadsoverslag for tiltaket. 

Kilde: Landbruks- og matdepartementet