Griseskrotter
Foto: Lise Åserud / SCANPIX

Svinenæringa tar grep for å redusere produksjonen

15. november 2018

Nå ser det ut som svinenæringa virkelig har skjønt alvoret i situasjonen med overproduksjon av svinekjøtt. Tall fra Norsvin viser en betydelig nedgang i sædsalget for inseminasjoner som gir slaktegris i 2019. Landbruk24 har kontaktet de tre største slakteriene om hva de gjør for å redusere produksjonen. Så langt ser det ut som Furuseth går lengst, de pålegger sine leverandører av smågris å redusere med 10 prosent sammenlignet med 2017.

Landbruk24 har tidlligere skrevet om Produsentråd svin som ber alle om å kutte purketallet med 5 %

Furuseth
Harald Furuseth, daglig leder

Ja det stemmer at vi tar grep i smågrismarkedet vårt.
Vi ber om en reduksjon på 10 % i forhold til leveranser av smågris i 2017.
Blir det levert smågris utover denne reduksjonen vil vi innføre et trekk på kr 250,- pr smågris. Dette trekket vil gå til å redusere kostnader tilknyttet våre markeds tiltak.

Frivillighet synes å ha en dårlig effekt, og våre leverandører etterspør handling fra vår side. Vi har økning i salget, men må allikevel bidra med vårt, for å få det totale svinemarkedet i balanse.
Dette er en krevende situasjon for alle, men faktum er at det produseres mer gris enn markedet etterspør og det er avgjørende å skape balanse. Markedssituasjonen vil bestemme hvor lenge tiltaket vil gjelde.

Vi har til nå fått utelukkende positive tilbakemeldinger på tiltaket fra våre produsenter.

Fatland
Terje Wester, konsernsjef

Fatland har i september/oktober hatt møter der alle smågrisleverandørene er invitert til å delta. Fatland ønsker å bidra til å redusere smågrisproduksjonen til et nivå som passer med salget av gris.

Våre leverandører støtter vårt initiativ, og det har kommet inn mange gode forslag til tiltak for å bedre markedsbalansen. Vi anbefaler også produsenter som vurderer å sanere besetningen, å gjøre dette nå. Fatland har vært veldig aktive for å få flere SPF besetninger, og vi jobber fortsatt aktivt med dette.

Etter signal fra Totalmarked, har vi anbefalt en reduksjon på 5 % i smågrisproduksjonen. Alle produsentene har mottatt et brev om dette, og vi er i tett dialog med alle leverandørene. Vi vil følge opp dette inn i 2019.

Fatland har økt skjæringen og salget av svinekjøtt i 2018. Vi kjøper gris fra reguleringslager, i tillegg til det vi slakter selv, og de vi kjøper ferskt fra Nortura. Det er mye godt svinekjøtt i butikkene – og vi oppfordrer alle til å nyte dette

Nortura
Karin Marie Røhne, fagansvarlig gris

Vi har igjennom hele 2018 jobbet med tiltak knyttet til markedssituasjonen på gris. Dette omfatter alt fra fagmøter, informasjon på våre nettsider og epost med informasjon til svineprodusentene i flere runder. I tillegg har Nortura slaktet en god del smågris for egen regning og vi ser at våre leverandører slakter ut på lettere vekt som et bidrag til å redusere lagerbygging. Vi ser at veksten i antall slakt er lavere enn det effektivitetsøkningen i svineproduksjonen skulle tilsi, dette betyr at en god del av våre produsenter/leverandører responderer på oppfordringen om reduksjon. I tillegg har vi en betydelig reduksjon i slaktevekter. Noe som i sum medfører at vårt slaktevolum målt i tonn så langt i 2018 er lavere enn volumet i samme periode i 2017.

Når det gjelder salg så ser vi en tendenser til utflating og fallende salg. Det har vært mye negativt fokus på gris igjennom 2018, dette forsøker vi nå å snu, blant annet igjennom den relanseringen vi har foretatt på Gilde Edelgris, en lansering som så langt er godt mottatt hos kjedene og blant forbrukerne.

Så er det slik at den økte produktiviteten i genetikken er så høy at man ikke utelukkende kan basere seg på en stabilisering og økning i salg, det må følges opp i form av reduksjon i antall mordyr. Vi oppfatter at mange av våre medlemmer følger disse anbefalingene, dette er synliggjort igjennom det fallet vi nå ser på seminstatistikk for 2018.

Vi har sendt ut brev til våre leverandører som produserer smågris der vi konkret ber om en reduksjon på 5 % for 2019 sammenlignet med 2017 tall, med en tilbakemelding på aksept eller ikke aksept for dette. Vi begrunner behovet i stor grad ut i fra den markedssituasjonen vi nå ser, men også ut i fra at vi tror det vil være nødvendig ut i fra dyrevelferd å redusere belegget i en del besetninger. Vi kommer til å følge opp tilbakemeldingene fra våre leverandører og avhengig av tilslaget vi får vil vi vurdere om det er behov for ytterligere virkemiddelbruk.