John Arne Ulvan
John Arne Ulvan Foto: Felleskjøpet Agri

Svakere driftsresultat i Felleskjøpet Agri

31. oktober 2018

Felleskjøpet Agris driftsinntekter ender på 3,7 milliarder kroner i årets tredje kvartal, noe som tilsvarer en vekst på 216,3 millioner kroner sammenlignet med fjoråret. Driftsresultatet i tredje kvartal er på 17,4 millioner, ca 10 millioner dårligere enn i fjor. Så langt i år er driftsresultatet omlag 150 millioner svakere enn i fjor. Konsernresultatet hittil i år før skatt ender på 438,2 millioner kroner. Resultatet i tredje kvartal påvirkes positivt av salget av Landkreditt Finans.

Felleskjøpet har gjennom sommeren og høsten jobbet målrettet med å legge til rette for at den norske bonden skal kunne opprettholde produksjonen og verdiskapningen i størst mulig grad gjennom høsten og vinteren. Sommerens ekstreme tørke i store deler av landet påvirker en hel næring, og dette preger derfor også flere av Felleskjøpets virksomhetsområder. Effektene av årets sesong forventes å prege konsernets økonomiske resultater også første halvår 2019.

Tiltakene i markedet fra Felleskjøpet innebærer en rekke aktiviteter hvor tett oppfølgning av kundene med ulik form for bistand og rådgivning knyttet til fôring står sentralt. Sviktende avlinger gjør at kornvolumet levert Felleskjøpets anlegg fra norske bønder så langt i kornsesongen 2018 er på 293 000 tonn mot 547 000 tonn på samme tid i 2017. Det påvirker både råvaresituasjonen og driften på Felleskjøpets anlegg. Gitte halmgarantier, import fra Island og andre tiltak i forbindelse med tørken for å forhindre svekkelse av norsk matproduksjon både på kort og lengre sikt gir økte kostnader i selskapet.

– Med årets avlingssesong lagt bak oss ser vi nå hvordan den preger næringen som helhet. Sett under ett, og med markedsutviklingen tatt i betraktning, leverer vi et tilfredsstillende resultat for tredje kvartal. Samtidig viser sesongen hvor viktig behovet for økonomisk handlekraft i konsernet er for å kunne bistå våre kunder og eiere når det er nødvendig. Dette understreker igjen behovet for at vi kontinuerlig jobber med å bedre og utvikle driften i selskapet, sier konsernsjef i Felleskjøpet Agri, John Arne Ulvan.

Kraftfôrsalget har økt med 3,5 prosent hittil i år, og selskapets maskinsektor fortsetter samtidig en positiv utvikling med økte markedsandeler for John Deere og god utnyttelse på verkstedene. Cernova, konsernets mel- og bakerivirksomhet, fortsetter effektiviseringen, og sammen med god drift gir det en bedring i resultat før skatt i tredje kvartal sammenlignet med fjoråret. Den varme sommeren har også preget en hel retailnæring i Norden. Markedet er generelt preget av svakere vekst enn foregående år. Til tross for dette leverer konsernets retailvirksomhet en vekst i salget hittil i år på 82,5 millioner kroner sammenliknet med 2017.

Felleskjøpet fortsetter å investere i fremtidens matproduksjon i Norge og etablerer selskapet Mimiro sammen TINE, og har investert i det svenske teknologiselskapet Dataväxt.

– I samarbeid med TINE skal vi gjennom Mimiro utvikle digitale løsninger for fremtidens bønder. Det nye selskapet, som ved oppstart har over 60 utviklere i gang, skal utvikle løsninger basert på bondens data og bidra til bedre beslutninger og resultat i driften hos bonden, samt gi en mer effektiv og miljøvennlig matproduksjon. Investeringen i Dataväxt, og samarbeid med Lantmännen om digital utvikling, gir oss nye muligheter til å tilby det fremste innen teknologi knyttet til blant annet kartverk over skiftene på gården, lagring av sensorikkdata og egne registreringer, gjødselplanlegging og satellittverktøy slik at bonden kan drive jordbruk mer presist, sier Ulvan.

Ved utgangen av september 2018 var Felleskjøpets egenkapitalandel på 36,6 %, en økning fra 35,3 % på samme tid i fjor. Netto rentebærende gjeld er i perioden redusert med 141,5 millioner kroner sammenlignet med samme periode i 2017.

Nøkkeltall Felleskjøpet Agri konsern

(Mill. kroner) Q3
2018
Q3
2017
Hittil i år 2018 Hittil i år 2017
Driftsinntekter 3 660 3 444 11 992 11 594
Driftsresultat 17,4 27,1 404,6 552,9
Resultat før skatt 60,1 4,2 438,2 448,1
Resultat etter skatt 36,9 1,4 331,0 370,5

 

Kilde: Pressemelding og kvartalsrapport fra Felleskjøpet Agri