Tine logo
Foto: Tine

Styret i Tine foreslår en etterbetaling på 57 øre pr. liter

13. februar 2019

Tine fikk et driftsresultat på 1 537 mill i 2018, det er det samme som i 2017, til tross for volumnedgang for store kategorier som søtmelk og youghurt. Styret foreslår en etterbetaling på 57 øre pr. liter for melkeprodusentene, det er også det samme som i fjor.  Samlet melkepris for 2018 blir 5,73 kr.pr liter, en økning på 11 øre fra 2017.

Driftsresultatet for meieridriften i Norge viser en nedgang på 93 millioner, så det er datterselskapene Diplom Is og Fjordland som gjør at resultatet oppretholdes på samme nivå som i fjor. I tillegg var det et bedre resultat for den internasjonale meieridriften.
Driftsresultatet ble for året negativt påvirket av økte energi -og drivstoff priser, nedskrivning av anleggsmidler, høy melkeinngang, redusert eksportstøtte1 og svakere norsk krone. Dette ble delvis motsvart av lavere pensjonskostnader samt lavere svinnkostnader.

For hele 2018 reduserte meierikategorien volumet med 0,4 prosent, mens verdien økte med 4,7 prosent. TINEs volum hadde en negativ utvikling på 2,1 prosent, mens verdien hadde en positiv utvikling på 3,0 prosent. Dette tilsier reduserte volum og verdiandeler i 2018 for TINE.

– Vi er ikke fornøyd med volumutviklingen i TINE, derfor ser vi på mange tiltak innen innovasjon og salg som skal snu dette. Vi er gode på mye, men må bli enda bedre til å utvikle treffsikre produkter og konsepter som er i tråd med hva kunder og forbrukere ønsker av oss. Dette blir prioritet nummer én for alle medarbeidere fremover, sier konsernsjef i TINE, Gunnar Hovland.

I 2018 ble det mottatt 1 434,9 millioner liter kumelk (mot 1 413,8 millioner liter i 2017) og 20,1 millioner liter geitemelk
(mot 19,9 millioner liter i 2017). Av kumelka var 50,1 millioner liter økologisk (mot 50,3 i 2017). Den gjennomsnittlige fettprosenten i kumelka i 2018 ble 4,30 prosent, mot 4,26 prosent i 2017.

Styret i TINE vil i årsmøtet innstille på en etterbetaling på 57 øre pr. liter leverrt melk i 2018. Det utgjør i gjennomsnitt en utbetaling på 103 000 kroner. Samlet melkepris for 2018 blir 5,73, en økning på 11 øre fra 2017. Da bør man merke seg at isolert for året 2018 fikk TINE råvare et underskudd på nesten 64 millioner kroner (4,4 øre pr. liter) Det meste av dette underskuddet ble dekket av overskudd fra tidligere år, men 19,5 millioner må dekkes inn i 2019. Dette er en del av grunnen til at basisprisen for 2019 ble redusert med 10 øre.

Svakt 3. tertial.

Driftsresultatet for TINE Gruppa i tredje tertial ble 269 millioner kroner. Dette var 87 millioner kroner svakere enn
tilsvarende periode i 2017. Til Dagens Næringsliv sier den nye konsernsjefen i Tine, Gunnar Hovland, at han har fått et oppdrag fra styret om å bedre resultatene. Og varsler at flere meierianlegg vil bli lagt ned.

En rapport viser at TINE kan redusere de årlige kostnadene betydelig ved å samle hvitost- og spesialostproduksjonen på færre anlegg enn i dag. Etter planen vil styret gjøre vedtak om framtidig produksjonsstruktur før sommeren.

Syv ulike alternativer er vurdert hvor også andre kriterier enn økonomi er vektlagt, blant annet bærekraft, leveringsevne og fleksibilitet for innovasjon og nye produksjoner.

– Med stadig økende konkurranse, ikke minst fra import, er det viktig at TINE driver en mest mulig effektiv industri. Bortfall av eksportstøtte og utfasing av eksportproduksjonen av Jarlsberg er også en årsak til at vi må tilpasse industrien vår, sier konserndirektør Per Ivar Berg. til Tine sin medlemsside

Se den digitale årsrapporten her

Saken oppdateres

 

Kilde: Børsmelding og pressemelding fra Tine