Foto:  Differ Media, Karoline Finnema
Foto: Differ Media, Karoline Finnema

Strømstøtte til jordbruksvanning, ikke til blomster

19. mai 2022

Landbruks- og matdepartementet har i kveld sendt forslag til forskrift for videreføring av strømstøtten ut på høring. Der foreslår det at vanningslag får støtte, mens det blir strammet inn slik at det for veksthus kun blir støtte til  “dyrking av vekster til humant konsum”

Det foreslås å gå over til kvartalsvis utbetaling. Vanningslag og veksthus må sende søknad, men det for andre jordbruksforetak er nok med registrering.

Her er utdrag av forslaget til forskrift:

§ 2. Virkeområde
Forskriften gjelder strømforbruk i perioden fra og med april 2022 til og med mars
2023. For vanningslag gjelder forskriften likevel bare for strømforbruk i perioden fra og
med mai til og med september 2022.

§ 3. Definisjoner
I forskriften menes med
1. jordbruksforetak: foretak som oppfyller vilkårene for å motta produksjonstilskudd eller avløsertilskudd etter forskrift av 19. desember 2014 nr. 1817 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

2. veksthus: foretak registrert i Enhetsregisteret som driver innendørs dyrking av planter.

3. vanningslag: selskaper, lag, foreninger og andre innretninger registrert i Enhetsregisteret enn de som er nevnt i nr. 1 eller nr. 2, som driver vanning av jordbruksareal.

§ 4. Vilkår for støtte
Jordbruksforetak kan gis støtte til strømutgifter i produksjonen.
Veksthus kan gis støtte til strømutgifter til dyrking av vekster til humant konsum som skal omsettes i markedet.
Vanningslag kan gis støtte til strømutgifter til vanning av jordbruksareal.
Foretak som både oppfyller vilkårene for støtte som jordbruksforetak og som veksthus kan ikke motta støtte etter begge ordninger.

§ 5. Utmåling av støtte til jordbruksforetak
Støttebeløp for jordbruksforetak beregnes på grunnlag av stønadssats fastsatt av Reguleringsmyndigheten for energi og månedlig strømforbruk i produksjonen.
Merverdiavgift skal inkluderes i beregningen. Støtten kan gis for forbruk inntil 20 000 kWt per foretak per måned.

§ 6. Utmåling av støtte til veksthus
Støttebeløp til dyrking av vekster til humant konsum i veksthus beregnes på grunnlag av forbruk registrert på målepunkt som tilhører foretaket etter følgende formel: (foretakets faktiske kostnader per kWt – 70 øre per kWt) x 0,8 x 1,25 x antall kWt forbruk.
For veksthus som både dyrker vekster til humant konsum og til andre formål, utmåles støtten på grunnlag av andelen av omsetningen av varer til humant konsum i foregående kvartal.

§ 7. Utmåling av støtte til vanningslag
Støttebeløp til vanning av jordbruksareal beregnes på grunnlag av forbruk registrert på målepunkt som tilhører virksomheten etter følgende formel: (foretakets faktiske kostnader per kWt – 70 øre per kWt) x 0,8 x 1,25 x antall kWt forbruk.

§ 8. Krav til registrering og registreringsfrist for jordbruksforetak
Jordbruksforetak må ha registrert nødvendige opplysninger innen 31. august 2022 for å kunne motta støtte for strømforbruk fra og med andre kvartal 2022. Foretak som registrerer seg etter denne datoen kan motta støtte for strømforbruk i tredje og etterfølgende kvartaler, men slik at registreringen må være foretatt innen to måneder etter det kvartalet som skal gi grunnlag for støtte.

§ 9. Krav til søknad og søknadsfrist for veksthus
Veksthus må ha sendt søknad innen 31. august 2022 for å kunne motta støtte for strømforbruk i andre kvartal 2022. For å kunne motta støtte for strømforbruk i tredje og etterfølgende kvartaler må søknad være sendt innen to måneder etter det kvartalet som skal gi grunnlag for støtte.

§ 10. Krav til søknad og søknadsfrist for vanningslag
Vanningslag må ha sendt søknad innen 31. august 2022 for å kunne motta støtte for strømforbruk fra og med mai 2022 til og med juni 2022. For å kunne motta støtte til strømforbruk i tidsrommet fra og med juli 2022, må søknaden være sendt innen 30. november 2022.

Les mer hos LMD her