Jon Georg Dale og Omsetningsrådet
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Strid mellom Omsetningsrådet og regjeringen om markedsregulering.

2. desember 2019

Arbeidet med en gjennomgang av regelverket for markedregulering har endt opp med uenighet mellom Omsetningsrådet og regjeringen. Med en ukes mellomrom er det sendt ut høringsutkast som markerer sterk uenighet om viktige punkter. 

Som en oppfølging av Stortingets behandling av jordbruksmeldingen i 2017 ga Landbruks- og matdepartementet Omsetningsrådet i oppdrag å foreta en gjennomgang av regelverket for markedsbalansering. Dette arbeidet har pågått i to år, og har altså endt opp med uenignet mellom departementet og rådet. I omsetningsrådet har faglaga og landbrukssamvirke flertall.

Uenige om dobbel mottaksplikt

Som Landbruk24 har omtalt før vil departementet innføre dobbel mottaksplikt på kjøtt. Dette går Omsetningsrådet sterkt imot i sitt høringsnotat som ble sendt ut før helga. De skriver blant annet følgende:

“Slik Omsetningsrådet oppfatter situasjonen, er Norturas plikter til å balansere markedet etter markedsreguleringsordningen i store trekk uendret de siste ti årene, mens mulighetene for bruk av avsetningstiltak er blitt redusert. Dette har hovedsakelig sin bakgrunn i WTO- rettslige føringer som har resultert i innføring av volummodellen, og med den kvantumsbegrenset reguleringslagring og begrensninger i mulighetene for eksport med støtte, som i sin helhet bortfaller fra 01.01.2021.

Innskrenkningen i avsetningstiltakene medfører at oppgaven til markedsregulator blir mer krevende. Markedsregulator sine plikter blir dermed tyngre å bære uten at det utlignes av økte rettigheter. Får vi i tillegg en utvikling med redusert forbruk av rødt kjøtt de kommende årene, slik flere tegn kan tyde på, strammes dette ytterligere til i markedsregulators disfavør. Videre skal mottaksplikt primært være en avsetningssikkerhet for bonde, ikke risikoreduksjon for slakterileddet.”

Omsetningsrådet vil ikke tilrå at det innføres dobbel mottaksplikt på kjøtt». Omsetningsrådet fremmer dermed ikke forslag til endring på dette området.

Uenighet også om melk

I dagens regelverk har Tine mottaksplikt for smør i de periodene det er reguleringseksport. Når muligheten for reguleringseksport forsvinner 1. januar 2021, mener Omsetningsrådet at grunnlaget for mottaksplikten forsvinner.

Mens i høringsutkastet fra Landbruks- og matdepartementet foreslås det å ta inn følgende formulering i forskriften: “Markedsregulator skal pålegges mottaksplikt på innenlands produsert melkefett i form av fløte [og smør] når det er definert overskudd av melkefett i markedet.”

Det er også en del andre punkter når det gleder reguleringer på melkesektoren det er ulike formuleringer i de to dokumentene som er sendt på høring.

Kilder: LMD og høringsnotat fra Omsetningsrådet.