Viil Søyland
Foto: Torstein Bøe / NTB

Staten tilbyr 962 millioner

4. mai 2021

Staten la i dag fram et tilbud på 962 millioner kroner i jordbruksoppgjøret. Økningen finansieres med økte bevilgninger over statsbudsjettet på 490 millioner kroner, og målprisøkninger på 400 millioner kroner. 

Du kan lese hele tilbudet her

Staten skriver følgende om innteksvirkning av tilbudet: “Tilbudet legger til rette for en inntektsøkning i jordbruket fra 2021, før oppgjør, til 2022, på om lag 4 ½ prosent (18 700 kroner). Vanligvis regner avtalepartene inntektseffekt av hele rammen. Denne rammen er høyere enn det som skal til for å legge til rette for en inntektsvekst på 4 ½ pst., for å bidra til finansiering av klima- og miljøtiltak og en forsvarlig forvaltning av Landbrukets utviklingsfond. Statens forhandlingsutvalg mener det er nødvendig å intensivere klima- og miljøarbeidet i jordbruket, for å følge opp klimaavtalen og oppnå resultater tidlig i gjennomføringsperioden.” 

Jordbrukets krav var på 2,1 milliarder

Målpriser
Melk + 8 øre/liter
Gris + 87 øre/kg (Staten foreslår å overføre svinekjøtt til volummodellen fra 1 .juli 2021)
Poteter + 16 øre/kg
Grønnsaker/frukt + 2,8%
Matkorn: 13 øre/kg
Bygg 10 øre/kg
Havre 10 øre/kg
Oljevekster 40 øre/kg.

Prisnedskriving korn 6,3 øre/kg.
Anslår en økning i kraftfôrpris på 2,6 øre/kg

Tilskudd
Bare poster med endring nevnes her

Melk

Driftstilskudd kumelk
Sone 1-4 + 10 000 kr
Sone 5-7 + 14 000 kr

Geitemelk
Grunntilskudd + 10 øre/liter

Ammekyr
Driftstilskudd
Sone 1-4 + 10 000 kr (250 kr. pr. ku opp til 40)
Sone 5-7 + 14 000 kr (350 kr. pr. ku opp til 40)

Sau
+ 87 kr. pr. dyr opp til 150 sauer.

Verpehøner
– 4 kr. pr. høne fra 1 000-5 000
+ 7 kr pr. høne fra 5 000-7 500

Gris.
Distriktstilskuddet øker med 90 øre/kg i Troms og 60 øre/kg i Finnmark

Beitetilskudd
Storfe + 25 kr/dyr

Utmarksbeite
+ 5 kr på alle dyr uansett dyreslag.

Arealtilskudd
Grovfôr
Sone 3 og 4 + 10 kr/dek
Sone 5-7 + 12 kr/dek

Korn
Sone 2-7 + 8 kr/dek.

Avløsertilskudd
Maksimaltilskuddet økes med 2000 kr pr. foretak.

Pristilskudd grønt

Økologisk 

Regionalt mijøprogram

Bevilgningen økes med 50 millioner kroner

Landbrukets utviklingsfond

Bevilgningen økes med 83 millioner kroner. Kapitalsituasjonen i fondet er nå slik at Statens forhandlingsutvalg foreslår å øke bevilgningen til fondet med 83 mill. kroner, samtidig som innvilgningsrammen reduseres på en del poster.