Foto: Gorm Kallestad / NTB
Foto: Gorm Kallestad / NTB

Jordbruket krever 48 700 kroner pr. årsverk

3. mai 2021

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag lagt  fram et krav om en inntektsøkning på 48 700 kroner pr. årsverk. For å dekke kostnadsvekst og inntektsøkning krever de ei ramme på 2,1 milliarder kroner.

Du kan lese hele kravdokumentet her

Rammen på kravet er 2 114 millioner kroner, hvorav 772 millioner er kostnadsdekning. Økte målpriser utgjør 717 millioner kroner og budsjettoverføringer 1 1220 millioner kroner. Inntektsvirkning av jordbruksfradraget utgjør til sammen 145 millioner kroner. Kravet vil gi en inntektsvekst på 48 700 kroner per årsverk. Av inntektsveksten sikrer 18 700 kroner kronemessig lik inntektsutvikling som andre grupper, mens 30 000 kroner per årsverk reduserer inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper.

Forventet kostnadsvekst utgjør 772 mill. kroner, og det er forutsatt en produktivitetsframgang på arbeid og produksjonsfaktorer på 600 mill. kroner, tilsvarende 14.500 kr/årsverk. En vesentlig del av arbeidsproduktivitetsframgangen er knyttet til hagebruket, med betydelig færre årsverk i 2022 som følge av at man er tilbake i en normalsituasjon som før pandemien oppsto.
Deler av ramma gir inntektsvekst allerede i 2021, som følge av målprisøkninger fra 1/7-2021. Ramma gir grunnlag for inntektsvekst i 2021 på om lag 10.700 kr/årsverk, og ytterligere 38.000 kr/årsverk i 2022. Andre grupper i samfunnet forventes en gjennomsnittlig
inntektsvekst på om lag 18.700 kroner i 2022 Korrigerer man ned for at utbetalingen av utkjøp av melkekvoter ga en engangsinntektseffekt i 2021, forventes jordbruket få en inntektsutvikling på 28.000 kr/årsverk i 2022.

I tillegg kommer en egen pakke for investeringer for å lykkes med overgangen til løsdrift på storfe på 450 millioner kroner for 2022.

Målpriser
Det kreves følgende økning i målprisene
Melk 8 øre/liter
Svin 1,60 kr/kg
Matkorn 23 øre/kg
Poteter 35 øre/kg
Grønt og frukt 7 %
Bygg 10 øre/kg
Havre 12 øre/kg
Oljevekster 40 øre/kg

Det kreves 5 øre pr. kg. korn i prisnedskriving. Det er i dokumentet beskrevet at dette gir en økning i kraftfôrpris på 3,4 øre/kg

Sau
Jordbrukets forhandlingsutvalg krever at det etableres en sats for driftstilskudd for sau i
buskaper med 20 til 75 vinterfôra sau:
Sats per sau settes til 185 kr i AK-sone 1-4 og 370 kr i AK-sone 5-7.
Buskaper med over 75 vinterfôra sau får tilskudd som for 75 sau.
Det settes av totalt 239,3 mill. kroner.

Ulltilskudd til klasse H2 ull innføres, med samme sats som klasse H1.
Utmarksbeitetilskuddet økes med 50 kroner pr dyr.
Det generelle beitetilskuddet økes med 5 kroner pr. dyr.

Ammeku
Det generelle beitetilskuddet økes med 35 kroner pr. dyr og utmarksbeitetilskuddet
med 40 kroner pr. storfe.
• Kvalitetstilskudd storfe økes med 1,00 kr/kg for klassene O og O+ og bedre.
• Driftstilskuddet økes med 750 kroner pr. dyr opp til 40 dyr og 30 000 kr/foretak for
over 40 kyr.

Melk
• En økning i målprisen for melk med 8 øre/liter.
• Endring av prisgrunnlaget for målpris melk, jf. kap. 5.3.1.
• Økt driftstilskudd melk per foretak på 34 000 kroner i AK-sone 2 og 29 000 kroner i
de resterende AK-sonene.
• Økt tilskudd til små- og mellomstore melkebruk:
o 6-23 kyr: + 200 kr/melkeku
o 24-50 kyr: – 164 kr/melkeku
o Totalt styrkes ordningen med 17,8 mill. kroner.
• Økt husdyrtilskudd for melkekyr med 700 kr/dyr opp til 30 dyr og med 280 kr/dyr
fra 31 til 50 dyr.
• Økt beitetilskudd for storfe m.m. på 35 kroner per dyr

 

Geitemelk
Økt driftstilskudd for geitemelk på 10 000 kroner per foretak.
• Økt husdyrtilskudd for melkegeit med 200 kr/dyr opp til 125 dyr.
• Økt beitetilskudd for småfe m.m. på 5 kroner per dyr.
• Økt utmarksbeitetilskudd for geit og kje med 50 kr per dyr.

Det kreves økt distriktstriktstilskudd for ku og geitemelk på 10 øre i sone G til J

Kvotetaket for ku- og geitemelk senkes til hhv 600.000 liter for kumelk og 200.000 liter for geitemelk. For produsenter som i år har en disponibel kvote over de nye kvotetakene, blir denne disponible kvota det nye kvotetaket. Det gis ikke mulighet for å kjøpe kvote over kvotetaket/disponibel kvote som ligger mellom nye kvotetak og gammelt kvotetak (900.000 liter).

Her kan du lese om andre krav til endringer i kvoteordninga

Verpehøns
For verpehøns foreslår Jordbrukets forhandlingsutvalg å heve taket tilsvarende konsesjonsgrensa på 7 500 høns, da
tilnærmet alle eggprodusenter produserer tett opp mot grensa eller utvida konsesjon. Satsen fra 1 000 til 7 500 blir 7 kr. pr høne.

Tak på husdyrtilskudd
For husdyrproduksjon foreslås det følgende:
o Melkeku: 100 kyr
o Ammeku: 100 kyr
o Andre storfe: 500 dyr
o Melkegeit: 300 geiter
o Sau: 400 vinterfôra sau
o Hjort: 200 hjort over 1 år
• Beløpsavgrensingen på 530.000 kr/foretak for husdyrtilskudd opprettholdes

Korn
Målpriser
Matkorn +23 øre/kg
Bygg 10 øre/kg
Havre 12 øre/kg
Oljevekster 40 øre/kg
Arealtilskudd
Sone 1 økes med 10 kroner for de første 250 dekarene og reduseres med 20 kroner for areal over 800 dekar.
• Sone 2 og 3 økes med 35 kroner for de første 250 dekarene og reduseres med 40 kroner for areal over 800 dekar.
• Sone 4 økes med 35 kroner for de første 250 dekarene og reduseres med 40 kroner for areal over 800 dekar
• Sone 5-7 økes med 35 kroner for de første 250 dekarene og reduseres med 40 kroner for areal over 800 dekar
• I tillegg økes kulturlandskapstilskuddet med 5 kroner pr. dekar

Grønt
Målprisen for frukt, bær og grønnsaker økes med 7,0 prosent
• Målprisen for potet økes med 35 øre per kg (6,5 prosent).

Arealtilskudd


Pristilskudd


Velferdsordninger
Avløsertilskudd
Jordbrukets forhandlingsutvalg prioriterer en økning i satsene tilsvarende 4,7 %. 
Maksimalt tilskudd øker da med 4.000 kroner pr. foretak til 89.800 kroner.

Avløsning ved sykdom
Jordbrukets forhandlingsutvalg krever at satsen økes med
150 kr/dag til 1 820 kr/dag. 

Saken oppdateres