Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Staten tilbyr 10,1 milliarder

5. mai 2022

Statens tilbud til jordbruket er på totalt 10,1 milliarder kroner. Det skal gi en inntektsøkning på 55 000 kroner pr. årsverk. Tallet kan ikke sammenlignes direkte med jordbrukets krav på 11,6 mrd.  Med samme regnemåte som jordbruket vil tilbudet til staten tilsvare 8,9 milliarder kroner

Her kan du lese hele tilbudet

Ekstrautbetaling i 2022.
Utbetalingen skal skje så raskt det lar seg gjøre etter Stortingets vedtak om oppgjøret. Statens forhandlingsutvalg er åpne for å diskutere fordeling av midlene, og hva slags søknadsdata som skal ligge til grunn for utbetalingen. Som grunnlag for kompensasjon for 2022 foreslår jordbruket en gjødselkompensasjon etter regning for de som har kjøpt dyrere gjødsel enn det som lå til grunn for kompensasjonen i tilleggsforhandlingene. Statens forhandlingsutvalg mener at en slik ordning vil gi uheldige insentiver, utfordringer i logistikken og være forvaltningsmessig krevende. Statens forhandlingsutvalg har derfor valgt en annen løsning for utbetaling av kompensasjon i 2022.

Av hensyn til konkurransekraften i jordbruksnæringen legger Statens forhandlingsutvalg til grunn at deler av prisøkninger og kostnadskompensasjon kan reverseres dersom kostnader og verdensmarkedspriser går tilbake til mer normale nivåer. Det vil blant annet gjelde midlertidig omlegging av markedsordningen for korn, økning i øvre prisgrenser, målpriser og annen særskilt kompensasjon.

Satser kr pr. kg/dyr/dek.

Målpriser

Korn

Grovfôr

Arealtilskudd grovfôr

Beitetilskudd

Melk
Målprisen økes med 32 øre

Driftstilskuddet øker med 50 000 kr pr. bruk.

Husdyrtilskudd

Distriktstilskudd

Ammeku/storfekjøtt

Driftstilskudd

Øker med 2000 kr/ dyr opp til 40 i alle soner

Husdyrtilskudd

Ammekyr 1- 50: 775 kr/dyr
Ammekyr 51+: 450 kr/dyr
Andre storfe: 400 kr/dyr

Kvalitetstilskudd

+ 3 kr/kg fra klasse O og oppover

Distriktstilskudd kjøtt
+1 kr/kg i sone 4 og 5.

Sau
Husdyrtilskudd
Sau fra 1-150: +650 kr/dyr.

Kvalitetstilskudd lammeslakt
+75 kr/slakt.

Avløsertilskudd


Tilskudd til avløsning ved sykdom m.m.
+ 460 kroner pr. dag.

Distriktstilskudd egg

Grønt

Målpriser:
Potet: + 80 øre/kg
Grønnsaker og frukt: +12%

Staten foreslår en midlertidig økning av øvre prisgrense for grøntprodukter fra 12 pst. til 20 pst. for perioden
1.7.22–31.6.23.

Arealtilskudd

Pristilskudd

 

Saken oppdateres