Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Samlet krav fra jordbruket: 11,6 milliarder

29. april 2022

Jordbruket legger i dag fram et krav om tilsammen 11,6 milliarder kroner, inkludert et krav om 2,4 milliarder i kostnadskompensasjon som kreves utbetalt så fort som mulig i år. Dette vil legge grunnlag for en inntektsvekst på 125 300 pr. årsverk.

Les hele kravdokumentet her

Jordbruket krever 2,407 milliarder til kostnadskompensasjon for 2022 og 100.000 kr til en start på tetting av inntektsgapet. Dette utgjør 9,160 milliarder kroner. I tillegg beregner faglaga 4,0 % lønnsutvikling for samfunnet i 2023, og har lagt dette til grunn. Dette utgjør 25.300 kr per årsverk. Rammen på 11,567 milliarder kroner gir derfor grunnlag for inntektsvekst på 125.300 kr per årsverk. 

Samlet krav for 2022 og 2023 er på 11,6 mrd.kr.

Jordbruket krever en samlet kostnadskompensasjon på 2,4 mrd.kr. for 2021/2022, og at den utbetales så raskt som mulig i år.

Ramme på kravet for 2023 er 9,16 mrd.kr., hvorav 5,6 mrd.kr. er kostnadsdekning, og øvrig sum går til inntektsøkning. Det vil gi en samlet inntektsvekst på 125.300 kr per årsverk, og av dette går 100.000 kr per årsverk til å tette gapet mellom bonden og andre grupper.

Kravet finansiers med økte målpriser på totalt 1,5 mrd.kr. (herav 673 mill.kr. til kostnadskompensasjon) og budsjettoverføringer 8,1 mrd kroner. Jordbruksfradraget utgjør 228 mill.kr.

Målpriser

Matkorn: 1,20 kr/kg
Melk: 36 øre/liter
Potet: 90 øre/kg
Grønnsaker og frukt: 15 %

Bygg: 1,10 kr/kg
Havre: 1,20 kr/kg

Prisnedskriving på kraftfôr

Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at en for kommende avtaleår midlertidig suspenderer prisnedskrivingstilskuddet fra 01.07.2022. Frigjorte midler brukes til å etablere en midlertidig ordning for ferdig kraftfôr. Den etableres fra 01.09.2022 når norsk korn fra årets sesong blandes inn i kraftfôret. Forvaltningsmessig kan prisnedskrivingstilskuddet på ferdigkraftfôr utbetales gjennom å etablere en sats i stedsfrakttilskuddet som også gis i 0- sona.

Kostnadskompensasjon
Jordbrukets forhandlingsutvalg mener kompensasjonen på 823 mill. kroner skal betales ut for gjødselkjøp for vekstsesongen 2022 gjort i perioden 1.10.2021 til 30.6.2022 på følgende måte:
Det gis en støtte for NPK gjødsel som dekker differansen mellom prisen en handlet gjødsel for og en pris på 5,31 kr/kg. For N-gjødsel dekkes differansen mellom prisen en handlet gjødsel for og en pris på 3,57 kr/kg. For annen gjødsel differansen mellom prisen en handlet for og en pris på 4,90 kr/kg. Faktura må sendes Landbruksdirektoratet som forvalter ordningen.

Engangsutbetaling av kompensasjon i 2022
Jordbrukets forhandlingsutvalg vil utbetale budsjettkompensasjonen gjennom følgende ordninger/satser:

Distriktstilskudd frukt, bær og veksthusgrønnsaker:
➢ tomat og agurk: 0,50 kr/kg for alle soner
➢ salat: 0,15 kr/stk for alle soner

Husdyrtilskudd:
➢ Melkeku: 500 kr/dyr
➢ Ammeku: 500 kr/dyr
➢ Annet storfe: 130 kr/dyr
➢ Melkegeit/melkesau: 300 kr/dyr
➢ Sau/ammegeit: 130 kr/dyr
➢ Avlsgris: 75 kr/dyr
➢ Slaktegris 7 kr/dyr
➢ Verpehøns: 7 kr/dyr
➢ Rugeegg: 0,50 kr/egg
➢ Gjess, kalkun, ender, livkylling: 3 kr/dyr (grunnlag avløsertilskudd)
➢ Slaktekylling: 0,85 kr/dyr (grunnlag avløsertilskudd)
➢ Bifolk: 10 kr/kube
➢ Hjort: 130 kr/dyr

Kulturlandskapstilskudd: Alt areal 20 kr/daa

Arealtilskudd:
➢ Korn: 50 kr/daa
➢ Potet: 30 kr/daa
➢ Grønnsaker: 100 kr/daa
➢ Frukt: 100 kr/daa
➢ Bær: 100 kr/daa

Grunnlaget for utbetaling av tilskudd er en kombinasjon av søknadsomgangene 15.oktober 21
og 15. mars 2022.

Ny vurdering 1. oktober

Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at følgende tas inn i sluttprotokollen for årets
forhandlinger:
«Partene viser til utfordringene knyttet til å prognosere kostnadsutviklingen i en ustabil økonomisk situasjon. Den store usikkerheten er svært krevende for matprodusentene, og kan føre til at de reduserer bruken av innsatsfaktorer. Konsekvensene kan være redusert matproduksjon på kort og lang sikt – akkurat det motsatte av hva Norge og verden trenger.

Partene er enige om at det er viktig at usikkerheten reduseres mest mulig i resultatet av årets jordbruksoppgjør og ved oppfølging i løpet av høsten.

Partene er enige om å be Budsjettnemnda for jordbruket legge fram revidert totalkalkyle for jordbruket for 2022 innen 1. oktober. Revisjonen skal vise vesentlige endringer i inntekts- og kostnadsposter utover det som er forutsatt i årets jordbruksoppgjør.

Materialet fra BFJ og vurderinger knyttet til partenes forutsetninger for 2023 danner grunnlag for forhandlinger mellom partene om gjennomføringen av eventuelle kompenserende tiltak, herunder ekstrautbetalinger av tilskudd.»

Endring i satser i 2023
Korn

Arealtilskudd korn

Arealtilskudd grovfôr

Sau

Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår en utforming av driftstilskuddet med et innslagspunkt på 20 vinterfôra sau:
-Foretak med mer enn 20 v.f. sau i arealsone 5A -7 gis et driftstilskudd med en sats på 1100 kr per dyr opp til 75 v.f. sau.
-Foretak med mer enn 75 v.f. sau i arealsone 5A -7 gis en sats på 82 500 kroner pr foretak.
-Foretak med mer enn 20 v.f. sau i sone 1-4 gis et driftstilskudd på 900 kr pr dyr opp til 75 v.f. sau.
-Foretak med mer enn 75 v.f. sau i arealsone 1-4 gis en sats på 67 500kr/foretak

 

Ammeku/storfe
Jordbrukets forhandlingsutvalg krever følgende endringer i virkemidler for ammeku- og storfekjøttproduksjon:
-Det innføres tilskudd for ku med kalv på beite.
-Driftstilskuddet økes med 2250 kr/ammeku opptil 40 kyr og med 90 000 kroner pr foretak for over 40 kyr
-Kvalitetstilskudd storfekjøtt økes med 3,00 kr/kg for klassene O og O+ og bedre
-Utmarksbeitetilskuddet økes med 822 kroner pr dyr.
-Det generelle beitetilskuddet økes med 400 kroner pr. dyr.
-Husdyrtilskuddet økes med 1000 kroner pr ammeku for intervallet 1-25 ammekyr 750 kr/ku for mer enn 25 kyr og med 845 pr dyr for andre storfe
-Nytt intervall i husdyrtilskuddet for ammeku på 25 dyr (dvs.: 1-25, 26-50, 51+)
-Satsene for tilskudd til avløsning ferie og fritid økes med 10 prosent
-Kulturlandskapstilskuddet øker med 90 kroner pr dekar
-Arealtilskudd for grovfôr økes med:
-50 kroner/dekar i sone 1-4,
-75 kroner/dekar i sone 5A og 5B,
-90 kroner/dekar i sone 6-7.
-Satsene for distriktstilskudd kjøtt øker med 1,00 kr pr kg i sone 4 og 5 (Nord-Norge)

Tilskudd til ku med kalv på beite

➢ Tilskudd pr ku med en eller flere kalver på beite i sone 1 – 4: kr 1 250 fra 1-50 kyr og
kr 750 fra ku nr 51.
➢ Tilskudd pr ku med en eller flere kalver på beite i sone 5A og oppover: kr 1 500 fra
1-50 kyr og kr 1 000 fra ku nr 51.
Det forutsettes at beitetilskudd på innmark og utmark opprettholdes, uavhengig av innføring av
«Ku med kalv på beite». For å oppnå tilskuddet forutsettes minimum 8 ukers beitetid for ku
sammen med kalv.

Melk
Jordbrukets forhandlingsutvalg krever følgende endringer i virkemidler for melkeproduksjon:
– Økning i målprisen for melk: 36 øre/liter
-Driftstilskuddet for kumelk øker med 150 000 kr/foretak
-Husdyrtilskuddet øker med 1000 kr pr melkeku og med 845 pr dyr for andre storfe
-Økt tilskudd til små- og mellomstore melkebruk:
  – 6-23 kyr: økes med 550 kr/ku
  -24-50 kyr: reduseres med 452 kr/ku
  -Totalt styrkes ordningen med 45,4 mill. kroner
-Utmarksbeitetilskuddet økes med 822 kroner pr dyr.
-Det generelle beitetilskuddet økes med 400 kroner pr. dyr.
-Kvalitetstilskudd storfekjøtt økes med 3,00 kr/kg for klassene O og O+ og bedre
-Satsene for tilskudd til avløsning ferie og fritid økes med 10 prosent
-Arealtilskudd for grovfôr økes med:
  – 50 kr/dekar i sone 1-4,
  – 75 kr/dekar i sone 5A og 5B,
  – 90 kr/dekar i sone 6-7.
– Kulturlandskapstilskuddet øker med 90 kroner pr dekar
– Fôrnepe, fôrkålrot og fôrbete, gis et ekstra arealtilskudd på 500 kr/daa i alle arealsoner.
– Satsene for distriktstilskudd for melk økes med 1 øre/liter i sone C, 3 øre /liter i sone B, D til F og 6 øre/liter i sone G til J.
-Satsene for distriktstilskudd kjøtt øker med 1,00 kr pr kg i sone 4 og 5 (Nord-Norge)

Geitemelk
Jordbrukets forhandlingsutvalg krever følgende endringer i virkemidler for geitemelkeproduksjon:
-Driftstilskuddet for geitemelk øker med 150 000 kroner pr foretak
-Utmarksbeitetilskuddet økes med 235 kr/dyr til kr 470 kr/dyr
-Det generelle beitetilskuddet økes med 35 kr/dyr til kr 85 kr/dyr
-Satsene for tilskudd til avløsning ferie og fritid økes med 10 prosent
-Satsene for distriktstilskudd for melk økes med 1 øre/liter i sone C, 3 øre /liter i sone B, D til F og 6 øre/liter i sone G til J
-Tilskudd til kjeslakt øker med kr 50 pr slakt

Kvoteordningen

Jordbrukets forhandlingsutvalg krever at det i årets jordbruksoppgjør gjøres endringer i kvotesystemet raskt som reduserer kvotekostnadene, for blant annet å begrense utbredelsen av spekulasjon med melkekvoter, samt iverksette tiltak som i større grad ivaretar den aktive melkeprodusenten.

Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår følgende tiltak:
1) Innføre en begrensing på 7 år for hvor lenge en kvote kan være leid ut/legges sovende. Etter 7 år må kvota enten selges, eller man må ta opp igjen melkeproduksjonen på egen eiendom eller legge den i samdrift. Regelverket skal omfatte både nye og eksisterende utleieforhold, der løpetida regnes fra tidspunktet for innføring av det nye regelverket. Regelverket skal også omfatte utleie av melkekvoter fra aktive melkebruk.

2) I kvoteregelverket må det gjeninnføres et skille mellom kvote i samdrift og kvoteleie. Nye krav som stilles samdrifter i dette regelverket, skal kun omfatte nye samdrifter etablert etter en angitt dato vedtatt i årets jordbruksoppgjør, og nye deltakere som tas inn i eksisterende samdrifter etter denne datoen.

3) Det skal fortsatt være mulig å bortdisponere kvote gjennom etablering av fellesforetak (samdrift). For å unngå at samdrift skal bli en skjult kvoteleie (passive deltakere) må det innføres:
-Avstandskrav på 17 km.
-Et minimumskrav på 20 prosent eierandel i samdrifta
De nye vilkårene gjelder nye samdrifter etablert etter 16. mai 2022.

4) Opprettholde muligheten for at nye produsenter kan starte opp med melkeproduksjon. Eiere av landbrukseiendom uten melkekvote kan kjøpe melkekvote dersom det foreligger en godkjent driftsplan av kommunen. Det stilles krav om 24 måneders sammenhengende leveranse fra egen landbrukseiendom før kvota kan gjøres omsettbar eller inngå i samdrift.

5) Det vises til Hurdalserklæringen der regjeringa ønsker å «Senke kvotetaket for mjølkeproduksjonen for kumjølk ned mot 500 000 liter. Dei som har tilpassa seg dagens høge nivå, kan behalde kvotene eller selje overskytande kvoter attende til staten til avtalt pris.» Jordbrukets forhandlingsutvalg ber om at det opprettes en partssammensatt arbeidsgruppe for å utrede hvordan framtidige tak skal settes i alle produksjoner, herunder
kvotetak for produksjon av ku- og geitemelk, jf. 8.6.2

6) Sidestille skattemessig inntekter fra leie av kvote og salg av kvote, ved at salg av kvote beskattes som kapitalinntekt. Føringer om dette inn mot Statsbudsjettet 2023 legges i årets jordbruksoppgjør.

7) Taket for investeringsstøtte heves til 4 mill. kroner for investeringer og støtteprosenten heves til 50%. Unntaket fra kronetaket videreføres for investeringer i Troms og Finnmark

Kvote solgt til staten
For 2022 er det satt et forholdstall på disponibel kvote på 0,99 for kumelk. For siste salgsrunde var Statlig pris 4 kr/l. Jordbrukets forhandlingsutvalg mener denne prisen skal videreføres.
Jordbrukets forhandlingsutvalg mener videre at all kumelk-kvote som selges til staten i kommende salgsrunde (40 %), skal selges ut i produksjonsregionene til 4 kr/liter. For geitemelk er markedssituasjonen vanskeligere. Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at geitemelkkvote som selges til staten, trekkes inn for kommende salgsrunde.

Målpris og kravspesifikasjon for melk

Jordbrukets forhandlingsutvalg mener ut fra en totalvurdering at man bør innføre et system med spesifikke kvaliteter for fett, protein og tørrstoff i melka. Basiskvalitet for råmelk settes til 3,2 prosent protein og 4,0 prosent fett, og til 12,0 prosent tørrstoff i geitemelk med utgangspunkt i dagens nivå på målprisen (5,55 kr/l). Tillegg og trekk utover dette fastsettes av aktørene etter markedsverdier og inngår ikke i noteringsprisen, jf. målprissystemet for korn. Dersom disse basiskriteriene på et senere tidspunkt ønskes endret, foretas det en teknisk justering av målprisen som ikke inngår i finansiering av ramme

Egg
Jordbrukets forhandlingsutvalg krever at husdyrtilskuddet for verpehøns økes til 11 kroner opp til 7 500 høns.
-Distriktstilskuddet for egg økes med 0,13 kr/kg for Vestlandet og med 0,50 kr/kg i Nord Norge.

Fjørfekjøtt
-Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at konsesjonsgrensen for kalkun reverseres til 40 000.
-Krever at det settes en egen sats for saktevoksende kylling (slaktealder over 35 dager) i avløserordningen for å tilpasse den til ulike produksjonsmetoder.

For alle husdyrhold
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å innføre et dyrevelferdstilskudd. Forhandlingsutvalget mener et dyrevelferdstilskudd på 5 000 kroner pr dyrehold reduserer kostnader og motiverer for systematisk dyrevelferdsarbeid i besetningen. Kostnaden ved tilskuddet er beregnet til 75 mill. kroner for 2023.

Tak for husdyrtilskudd
-Midlertidig suspendere taket for husdyrtilskudd (kronetaket på 530 000 kr/foretak) for utbetalinger i 2022 og 2023.

-Opprette en partssammensatt arbeidsgruppe for å utrede hvordan framtidige tak skal settes i alle produksjoner, herunder kvotetak for produksjon av ku- og geitemelk. Vurderingen skal gjøres i forhold til kroner per foretak, areal- og dyretallsgrenser og om det er hensiktsmessig med regionale tak. I tillegg får gruppa i oppdrag å utrede hvordan arealtilskuddet grovfor kan innrettes slik at det treffer den aktive produsent og utjevner strukturelle og geografiske forskjeller.

-Innføre trappetrinn som legger til rette for økt lønnsomhet i alle bruksstørrelser, uten at samla produksjon går ned.

Frukt, bær, grønnsaker og potet
-Målprisene for frukt, bær og grønnsaker økes med 15,0 prosent
-Målprisen for potet økes med 90 øre per kg (16 prosent).

-Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår en midlertidig heving av øvre prisgrense til 20 prosent for kommende avtaleperiode.

Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår følgende økninger i satsene for distriktstilskudd, likt i alle soner:
-Epler, pærer, plommer og kirsebær: 3,00 kr
-Moreller: 3,00 kr
-Pressfrukt: 1,50 kr
-Bær: 3,00 kr
-Tomat: 1,50 kr
-Agurk 1,50 kr
-Salat 0,50 kr

Det innføres et tilskudd til industribær på 4,00 kr pr kg, likt i alle soner. Dette kommer i tillegg til det ordinære tilskuddet.
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at minstekvantum for å motta tilskuddet reduseres til 1000 kg frukt og pressfrukt, 500 kg bær, 1 000 kg tomat og slangeagurk og 2 500 stk. salat.
Kvantumsavgrensningen og distrikts-differensieringen opprettholdes på dagens nivå.

Arealtilskudd


Saken oppdateres