Ledertrioen i Småbrukarlaget
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Småbrukarlaget vil redusere inntektsgapet, og legge om tilskuddene.

21. mars 2018

I en uttalelse fra dagens fylkesledermøte i Småbrukarlaget som Landbruk24 har fått tilgang til heter det: Norsk Bonde- og Småbrukarlag har store forventninger til årets jordbruksoppgjør. NBS legger til grunn at det nåværende stortingsflertallet tydelig har signalisert at jordbruket må få en inntekt på linje med andre grupper i samfunnet. For å kompensere for generell prisstigning og redusere gapet på 180 000 kroner i gjennomsnitt pr årsverk, må bruken av budsjettmidler økes. 

Videre uttaler fylkeslederne: “Stortinget har sagt at vi av beredskapshensyn skal produsere mer mat basert på norske ressurser.  Skal vi greie det, må vi legge om tilskuddsordningene slik at det blir lønnsomt å bruke all dyrka mark i Norge, og nytte utmarka bedre. Tilskuddene skal ikke brukes til å støtte volumproduksjon, men til å kompensere for driftsulemper for små og mellomstore bruk. Norsk Bonde- og Småbrukarlag har lenge arbeidet for å innføre et driftsvansketilskudd og det er på høy tid at dette kommer.
For å unngå overproduksjon og oppnå best mulig pris i markedet, er det nødvendig å dempe stimulansen til volumproduksjon. Når vi i dag ikke har øvre tak på mange av tilskuddsordningene er det blitt lønnsomt å øke produksjonen langt ut over gårdens ressurser. Vi forer geiter, melkekyr, storfe og sau med økende mengde kraftfor. Stortingets signaler om mer produksjon basert på norske ressurser blir ikke imøtekommet. NBS mener at det vil være mer bærekraftig å minske stimulansen til ytelse og tilvekst og på den måten gjøre seg mindre avhengig av importert råstoff til kraftfôrindustrien”.