skogsbilveg
Foto: Kystskogbruket

Skognæringa i Trøndelag kritisk til omfordeling av skogbruksmidler

7. april 2020

I går ble det kjent at Landbruks- og matdepartementet  foreslår et ekstra tilskudd på 1,30 kroner pr. plante, det spesielle med dette krisetiltaket er at det finansieres med omdisponering av midler som allerede er innvilget til skogbruket gjennom jordbruksavtalen. Skognæringa i Trøndelag går sterkt i mot dette. I en uttalelse Landbruk24 har fått tilgang til, er de bekymret for at dette går utover skogbilvegbygging og ungskogpleie.

Her er uttalelsen som ble sendt i forrige uke, senere har altså departementet redusert beløpet til 1,30 kr pr. plamte

“Den 3. krisepakken støtter samferdselsprosjekter med en ny milliard. Samtidig foreslås det kutt i infrastruktur satsingene i skogbruket.

Vi er kjent med at Landbruks- og matdepartementet ønsker å innføre en hasteordning med et ekstraordinært tilskudd til skogplanting på to kroner pr plante dvs. totalt 60 mill. kroner. Det er positivt at departementet legger til rette for å finne løsninger for utfordringene knyttet til rekruttering, organisering og opplæring av norske plantemannskaper i vår. Så langt er det tenkt at ordningen med plantetilskudd skal finansieres ved omfordeling av budsjetterte LUF-midler. Noe som vil medføre redusert medfinansiering av skogsbilvegbygging, utarbeidelse av skogbruksplaner og ungskogpleie.

Partiene har blitt enige om å sette av midler til samferdselstiltak med vedlikehold og utbedringer for å holde hjulene i gang i anleggsbransjen. Den foreslåtte reduksjonen i bevilgningene til skogsvegbygging vil ha motsatt virkning. Bygging av skogsveger har avgjørende betydning for hogstaktiviteten i våre regioner. Midlene er også nødvendige for å holde skogmaskinentreprenørene i gang, og slik sikre skogindustrien råstoff.

De skog- og trebaserte verdikjedene er gjensidig avhengig av hverandre. Stopper en del av verdikjeden opp får det konsekvenser for de øvrige bedriftene. Skognæringa har behov for:

1. En rask avklaring for at utenlandsk arbeidskraft kan gjennomføre skogkulturarbeid i vår. Dette arbeidet kan gjøres langt til skogs i karantene-perioden.

2. LUF-bevilgningene til fylkene må ikke trekkes inn og omfordeles. Det enkelte fylket har de beste forutsetningene får å finne løsninger for å redusere skadevirkningene av Corona-situasjonen. Vi er bekymret for konsekvensene av en omfordeling som skissert.

3. Friske penger til finansiering av en økt satsning på skogkultur inkl. skogplanting, klimaskogplanting og ungskogpleie, og til skogbrukets infrastruktur.”

Uttalelsen er undertegnet av Kjersti Kinderås, klyngeleder i Woodworks! Cluster og Ole Bakke i Skognæringa kyst.