Bollestad og Bartnes
Foto: Norges Bondelag

Skal prøve å kjøpe ut 40 millioner liter melk innen 31. mars.

16. oktober 2019

Staten og Bondelaget er enige om å etablere en utkjøpsordning for melkekvoter. Påmeldingen starter 1. januar 2020, etter “først til mølla” prinsippet, siste frist er 31. mars 2020. Prisen varierer i forskjellige deler av landet. Det blir ingen reduksjon i grunnkvotene, resten av reduksjonen tas som gjennom forholdstall på disponibel kvote.

Les protokollen det er enighet om her

Kvoteåret 2020

Melkemarkedet reguleres med forholdstall på disponibel kvote etter ordinær prosess, dvs. at Landbruks- og matdepartementet fastsetter forholdstallet etter kvotedrøftinger i
november/desember 2019.

Forholdstallet benyttes på hele kvotemengden. Landbrukspolitikken skal ivareta en rekke hensyn, herunder strukturpolitiske, og disse ivaretas gjennom de løpende ordinære virkemidlene i jordbruksavtalen.

Landbruks- og matdepartementet gjennomfører en moderat økning av overproduksjonsavgiften fra 1. januar 2020.

Kvoteåret 2021

Det etableres en ekstraordinær oppkjøpsordning hvor 80% av kvoten som selges må selges til staten.
Det tas sikte på å kjøpe opp 40 mill. liter fordelt ut fra produksjonsregionens andel av grunnkvote, for å sikre stabilitet i regional fordeling av melkeproduksjonen, jf. tabell 1.
 Innmelding av salg skjer fra 1. januar 2020. I hver region løper ordningen til regionens fastsatte oppkjøpsvolum er nådd, etter prinsippet “først til mølla”. Da suspenderes ordningen i produksjonsregionen.
Pris på kvote solgt til staten deles inn i 4 grupper som vist i tabell 2.
Ordningen løper maksimalt til 31.mars 2020.