Ola Elvestuen
Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Riksrevisjonen kritiserer rovviltforvaltningen

18. juni 2019

Klima- og miljødepartementet får kritikk av Riksrevisjonen for ikke å ha sørget for skikkelige planer når det gjelder balansen mellom rovdyr og beitedyr.

Hele rapporten fra riksrevisjonen kan du lese her

Flere steder fungerer verken forvaltningen av rovviltbestanden eller beskyttelsen av beitedyra, viser en ny undersøkelse fra Riksrevisjonen.

– Inndelingen i soner fungerer bare delvis etter hensikten, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Dette gjelder særlig der rovviltnemndene og miljømyndighetene er uenige om hvordan de ulike sonene for rovdyr og beitedyr skal utformes og plasseres. Ifølge undersøkelsen skjer det også at de ulike rovviltnemndene er uenige seg imellom.

Det er Klima- og miljødepartementet som har ansvaret for å få godkjente forvaltningsplaner på plass der det foreligger slike uenigheter, noe som blant annet er situasjonen i Nordland. Men der har departementet latt det gå for lang tid uten at slike planer foreligger, påpeker Riksrevisjonen.

– Det er kritikkverdig, slår Foss fast.

– Departementet skal ivareta nasjonal rovviltpolitikk når samordningen på regionalt nivå ikke fungerer og må bidra til å avklare uenighet med og mellom rovviltnemndene, sier han.

Riksrevisjonen viser til at enkelte beiteområder har en svært høy rovviltbelastning, noe som fører til store tap av sau og lam på utmarksbeite.

En av grunnene er at det i enkelte rovviltsoner har vært problemer med å nå bestandsmålet. Derfor felles det færre ulv enn forutsatt i beitesonene. Dette er med på å bidra til et høyere konfliktnivå, mener Riksrevisjonen.

(©NTB)