d1b700e707774b8191ca1befccff9377 (1)

Rekordår for Glommen Mjøsen

17. mars 2022

Det har vært svært høy aktivitet i skognæringen og stor etterspørsel etter tømmer. Glommen Mjøsen Skog setter rekord både når det gjelder økonomisk resultat og omsatt tømmervolum. 88 prosent av overskuddet foreslås delt med eierne.

Morselskapet Glommen Mjøsen Skog SA, hadde i 2021 en omsetning på 2,37 milliarder kroner. Resultat før skatt ble 392 millioner kroner. Driftsresultatet ble 23 millioner kroner. Finansresultatet ble 369 millioner kroner, primært drevet av utbytte fra Moelven Industrier ASA.

– Samvirket vårt har en sterk og stabil posisjon i markedet. Kjernevirksomheten rundt tømmeromsetning og andre skogtjenester går bra, og det er lagt ned en stor innsats i det å skape økonomiske resultater for våre andelseiere, sier styreleder Heidi Hemstad i Glommen Mjøsen Skog.

Foreslår 98 millioner utbetalt 

Glommen Mjøsen Skog SA er eid av nesten 7100 skogeiere. Avkastningen på andelskapitalen og tilleggskapitalen foreslås til 4,74 prosent, som er det maksimale som er mulig å gi i henhold til samvirkeloven. 

Videre er det styrets forslag til årsmøtet å sette av 333 millioner kroner til etterbetalingsfond for utbytte på samhandel. Styret innstiller overfor årsmøtet på en etterbetaling på 98 millioner for samhandel i 2021 og 10 millioner kroner utbetalt i avkastning på andelskapital. 

– Vi setter til side hele 88 prosent av årets overskudd til framtidig utbetaling til eierne. Det skal lønne seg å være andelseier i Glommen Mjøsen Skog, sier Hemstad.

Forutsatt vedtak i årsmøtet kan andelseiere som har omsatt tømmer gjennom Glommen Mjøsen Skog i fjor dermed se fram til en etterbetaling på kr 35,- pr kubikkmeter på omsatt volum i 2021.  Utbetalingen er planlagt å skje i juni, og er betinget av årsmøtets endelige vedtak. 

Historisk godt fjorår for Moelven Industrier ASA

Glommen Mjøsen Skog er majoritetseier i Moelven Industrier ASA. Årsresultatet i konsernet Glommen Mjøsen Skog inkluderer derfor Moelven Industrier ASA.

Totalomsetningen for konsernet ble 16,64 milliarder kroner. Samlet resultat for konsernet før skatt ble på 3,03 milliarder kroner i fjor. Det er en økning fra 672 millioner kroner fra 2020.

Moelven kan se tilbake på et rekordår som skriver seg inn i selskapets historiebøker:

–  Vi gratulerer Moelven med et knallsterkt resultat og svært god innsats i året som var. Ingen kan forvente å se dette resultatet igjen med det første. Dette gir en unik mulighet til å videreutvikle en framtidsrettet industrivirksomhet som kan sikre lønnsom avsetning av tømmer fremover, sier Hemstad.

Tømmerrekord 

Glommen Mjøsen Skog omsatte sammen med datterselskapet Glommen Skog AS totalt 3,68 millioner kubikkmeter tømmer i fjor. Det er en volumøkning på ni prosent fra 2020 og ny rekord.

– 2021 ble året «alle» skulle pusse opp, bygge platting eller kjøpe seg hytte. Det har ført til høy etterspørsel av trelast, forteller Nordtun.

– Normalt ville en slik trelastkonjunktur vi opplevde i fjor utløst kamp om sagtømmeret med tilhørende prisøkning. Prisene på sagtømmer økte bra i fjor, men nådde aldri astronomiske dimensjoner, fordi det hele tiden var mye tømmer i markedet. Nå er det varslet ytterlige økning på trelastprisene i vår, det akter vi å møte med krav om ytterlige økte priser for vår råvare, sier Nordtun.

Utsikter 2022

Tømmerprisene og etterspørselen etter trevare forventes å holde seg høy også i 2022, men usikkerheten er stor om hvilke konsekvenser krigen i Ukraina vil medføre.

Glommen Mjøsen Skog har ikke direkte handel som påvirkes av krigen i Ukraina, men de økonomiske sanksjonene vil eksempelvis ramme transport og leverandørindustri med økte kostnader, allerede i form av betydelig økte drivstoffpriser. 

– For det første er Russlands invasjon av Ukraina helt uakseptabel og har ført til store menneskelige lidelser, sier styreleder Hemstad. 

– Hvilke effekter krigen vil ha for Norge og skogbransjen er vanskelig å si og vil avhenge av lengden på konflikten. Men primært er dette en katastrofe for sivilbefolkningen og vil sette sitt preg på Europa i lang tid framover, sier Hemstad.

Kilde: Glommen Mjøsen Skog