Illustrasjonsfoto: Frida Meyer.
Illustrasjonsfoto: Frida Meyer.

Reguleringslagring av kjøtt er kostbart for bøndene

17. juli 2023

I de siste ukene har det vært nødvendig å fryse inn betydelige mengder storfe- og svinekjøtt på reguleringslager. Dette er kostbart for bøndene som betaler for dette via omsetningsavgift. Et grovt anslag viser at kostnaden kan bli opp mot 23 kr. pr. kg. for storfekjøtt og 17 kr/kg for svinekjøtt som fryses inn.

Dette er satsene for reguleringslagring som Omsetningsrådet har fastsatt for 1. halvår 2023. Satsen for fryselagring er pr. måned.

Hvis vi regner med at kjøttet må lagres i gjennomsnitt i 10 måneder vil det bety en kostnad på ca 10 kr/kg.

Frysefradrag
Men den største kostnaden med reguleringslagring er at kjøttet må ha et betydelig frysefradrag når det skal selges ut i markedet igjen.  Gjeldende satser er 15 % for svinekjøtt og 17 % storfekjøtt, med utgangspunkt i planlagte engrospriser betyr det et fradrag på nesten 7 kr/kg for svinekjøtt og drøye 13 kr/kg for storfekjøtt. 

Det betyr at den samlede kostnaden som skal dekkes over omsetningsavgifta kan bli ca 17 kr/kg for svinekjøtt og ca 23 kr/kg for storfekjøtt. Hvis vi tar utgangspunkt i den mengden som ligger på reguleringslager i uke 27, vil det bety en samlet kostnad på ca. 140 millioner kroner. 

Lavere vekter?
Erling Gresseth, styreleder i TYR sier til Nationen at de har sendt brev til Bondelaget og bedt de ta initiativ til et møte for å diskutere tiltak. Han viser til at Nortura og Norsvin har gått ut og anbefalt produsentene å levere lettere gris, og ser ikke bort fra at det kan være aktuelt også for storfe.

Kilde: Omsetningsrådet