Lars Halvor Stokstad i tørkeskadd kornåker.
Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Regler for avlingsskadeerstatning.

12. september 2018

Tørken gjør at det for mange kan bli aktuelt å søke om avlingsskadeerstatning. Her er et forsøk på en kortfattet gjennomgang av regelverket. En ny forskrift er nettopp vedtatt, og den blir brukt som grunnlag for behandling av søknadene. Her finner du forskriften
Torsdag 30. august ble det enighet i tilleggsforhandlingene om en krisepakke for jordbruket. Les mer om det her. Generelt er det lurt å ha god kontakt med landbruksansvarlige i kommunen.
Les mer om hva som er viktig i 2018 hos Landbruksdirektoratet her

Ordningen er delt opp i følgende vekstgrupper:
Grovfôr
Korn
Frukt
Bær
Poteter
Grønnsaker

Korn høstet som grovfôr
Kornprodusenten vil, uansett om han velger å fôrhøste deler av åkeren nå eller vente og treske modent korn, få avlingssvikten beregnet som i vekstgruppe korn. Unntatt for dette er kornprodusenter som høstet korn som grovfôr i perioden 6. juli til 16. juli, de kan velge om de vil ha erstatning som korn eller grovfôr. Dette på grunn av at det i informasjon fra Landbruksdirektoratet, som ble gjengitt i flere medier også Landbruk24,  ble sagt at korn som ble slått til grovfôr skulle erstattes som grovfôr. Dette ble ganske raskt endret, men de som høstet i denne perioden kan altså velge om de vil ha erstatning som korn eller grovfôr.
Hvis det er sådd en grovfôr vekst etter at kornet ble høstet er det viktig at det er kornprodusenten som disponerer arealet 1. august. Dette er en forutsetning for å få arealtilskudd for korn.
Grovfôr som er høstet som avling nummer to blir ikke trukket i fra ved beregning av erstatning.

Beregning av erstatning

Erstatninga blir utregnet på følgende måte:
Normalavling
– 30 % egenandel
– avling i skadeåret
– andel av skaden som ikke er klimabetinget ( i områder rammet av tørke i år blir alt godkjent som tørkeskade)
= Avlingskade, multiplisert med fastsatt sats for veksten i kr. pr. kg.
Eventuelle sparte høstekostnader trekkes fra til slutt. (Gjelder ikke for grovfôr til egne dyr).

Maksimal erstatning for hver vekstgruppe er 1 500 000 kroner.

Det er mulig å søke om forskudd på inntil 70 % av antatt erstatning.

Korn, frukt, bær, grønnsaker og potet

Normalavling er gjennomsnittsavling i kg pr. dekar i de siste 5 år før skadeåret. (2013-2017) Søker kan kreve at det dårligste året erstattes med siste år før perioden. (2012)
Ved beregning av erstatning benyttes standardiserte satser for hver enkelt vekst. Disse satsene er nettopp fastsatt i den nye forskriften, og er som følger:

Vekstgruppe, Korn og annet frø til modning.

Hvete: 2,85 kr/kg
Bygg: 2,40 kr/kg
Havre: 2,25 kr/kg
Rug/rughvete: 2,45 kr/kg
Oljefrø: 5,40 kr/kg
Erter til modning og konserveserter: 3,30 kr/kg
Bønner til konserves: 4,40
Raigrasfrø: 15,40
Timotei og engsvingelfrø: 28 kr/kg
Rødsvingel, engrapp, kløverfrø m.m. 68 kr/kg

Vekstgruppe, Potet
Potet til konsum: 3,40 kr/kg
Potet til industri: 2,60 kr/kg
Spesialpotet: 5,00 kr/kg

For grønnsaker, frukt og bær se forskriften her.

Grovfôr
På foretak med husdyr beregnes tapet i antall FEm i forhold til fastsatte normalavlinger i kommunen.
Kommunene er delt inn i 5 grupper. For å finne din kommune se forskriften her

Gruppe 5. Jæren
Fulldyrket eng: 700 FEm pr dekar
Overflatedyrket eng: 560 FEm pr dekar
Andre grovfôrvekster: 430 FEm pr dekar

Gruppe 4. De beste områdene på Østlandet
Fulldyrket eng: 580 FEm pr dekar
Overflatedyrket eng: 460 FEm pr dekar
Andre grovfôrvekster: 430 FEm pr dekar

Gruppe 3. Det meste av grasområdene på Østlandet og Vestlandet, det meste av Trøndelag og litt av Nordland
Fulldyrket eng: 540 FEm pr dekar
Overflatedyrket eng: 430 FEm pr dekar
Andre grovfôrvekster: 430 FEm pr dekar

Gruppe 2. Høyereliggende strøk i Sør-Norge og mye av Nordland og Troms
Fulldyrket eng: 390 FEm pr dekar
Overflatedyrket eng: 310 FEm pr dekar
Andre grovfôrvekster: 430 FEm pr dekar

Gruppe 1. Nord-Troms og Finnmark
Fulldyrket eng: 310 FEm pr dekar
Overflatedyrket eng: 250 FEm pr dekar
Andre grovfôrvekster: 340 FEm pr dekar

Det blir ikke utbetalt erstatning for innmarksbeite.

Skadeårets avling beregnes som oppmålt lager av grovfôr høstet fra foretakets grovfôrareal. Fôring og beiting av grovfôrarealet legges til skadeårets avling. Solgt grovfôr legges til skadeårets avling. Overliggende fôr fra forrige år blir regnet som skadeårets avling dersom overlagring ikke kan dokumenteres.

Fôrverdiene på lager beregnes slik:
1,6 kg høy pr FEm
5,2 kg grassurfôr i silo pr FEm
4,7 kg grassurfôr i rundball pr FEm
2,0 kg høyensilasje pr FEM
Fôrverdiene  kan fravikes dersom det fremlegges fôranalyser som viser at det aktuelle fôrmiddelet avviker mer enn 30 % fra fôrnormen.
I beregningnen går man ut i fra at en rundball inneholder 160 FEm. Det vil være nødvendig med dokumentasjon, f.eks. fôranalyser, for  å kunne legge inn lavere fôrverdi pr rundball i søknaden.

I praksis betyr dette at hvis du har mindre enn følgende antall rundballer pr. dekar, har du rett på erstatning.
Gruppe 5: 3 rundballer/ dek
Gruppe 4: 2,5 rundballer/dek
Gruppe 3: 2,3 rundballer/dek
Gruppe 2: 1,7 rundballer/dek
Gruppe 1: 1,3 rundballer/dek

Normer for fôropptak på grovfôrareal i vekstsesongen.
Melkekyr og ammekyr: 7,5 FEm pr. dag.
Øvrige storfe: 3,5 FEm pr. dag.
Søyer med lam: 3 FEm pr. dag
Øvrige småfe: 1 FEm pr. dag.
Hester: 4 FEm pr. dag.

Verdien på grovfôr på foretak med husdyr er fastsatt til 5,40 kr pr FEm.
Verdien på grovfôr til salg er fastsatt til 2,50 pr kg.

Kilde: Landbruksdirektoratet og Landbruks- og matdepartementet.