Illustrasjonsfoto: F. Meyer
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Regjeringens forslag til strømstøtte for jordbruk og veksthus

31. januar 2022

Landbruks- og matdepartementet sendte forslaget til forskrift for strømstøtte på høring mandag. Høringsfristen er satt til 7. februar.

Ordningen skal gjelde for utgifter til elektrisk kraft i produksjonen for perioden desember 2021 til og med mars 2022, noe som er tilsvarende periode som for stønad til husholdninger. Det kan gis støtte til foretak som oppfyller vilkårene for å motta produksjonstilskudd eller avløsertilskudd. Foretaket må være registrert i Enhetsregistret. For jordbruksvirksomhet kan det gis støtte for forbruk inntil 20 000 kWt per foretak per måned.

Når det gjelder veksthus foreslås det at ordningen omfatter «elektrisk kraft som benyttes i forbindelse med produksjon i veksthus til omsetting i markedet av grønnsaker, frukt og bær, krydderurter og medisinske urter, blomster og prydplanter, planteskolevekster, medregnet skogplanter og ungplanter av blomster, prydplanter, frukt, bær og grønnsaker for utplanting på friland og for salg».

Det presiseres at produksjonen skal omsettes i markedet, noe som gjøres for å utelukke veksthusproduksjon til egen bruk eller på hobbybasis. Støtte til veksthus kan bare gis for målepunkt ID der gjennomsnittlige faktiske strømutgifter overstiger 70 øre kWt per måned. Det betyr at der det er inngått fastpriskontrakter med en pris under 70 øre/kWt vil det ikke bli utbetalt støtte. For veksthus er det ingen øvre grense for forbruk som får støtte.

Støttebeløp beregnes for hvert enkelt foretak med rett til støtte på grunnlag av stønadssats fastsatt av Reguleringsmyndigheten for energi og månedlig strømforbruk i produksjonen.

Foretak som ønsker å bli omfattet av støtteordningen etter denne forskriften må innen 15. mai 2022 registrere nødvendige opplysninger i skjema fastsatt av Landbruksdirektoratet.

Les forslaget til forskrift her

Les høringsnotatet her

Kilde: Landbruks- og matdepartementet