Nybygg Veterinærhøgskolen
Foto: Statsbygg, Trond Isaksen.

Prestisjebygg til 7,2 milliarder, kan føre til kutt i resten av landet.

18. februar 2019

Det har skapt sterke reaksjoner at Veterinærinstituttet har bestemt seg for å kutte ut laboratorievirksomhet i Tromsø, Trondheim og Sandnes. I Tromsø og Trondheim er det også varslet at det blir slutt på obduksjoner. Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har kalt inn nyutnevnt styreleder i Veterinærinstituttet Hanne Blåfjelldal til hastemøte tirsdag for å få en forklaring på kuttene, som delvis blir begrunnet med kostnader i forbindelse med flytting til nytt bygg i Ås. Landbruk24 har sett litt på historien bak og kostnadene med denne flyttingen.

 

– De må ha en veldig god grunn for at jeg som landbruksminister skal akseptere dette, sier Bollestad til Stavanger Aftenblad.

Veterinærinstituttet har begrunnet kuttene med dårlig økonomi og vist til at de skal flytte inn i nye lokaler i Ås like utenfor Oslo, hvor de i større grad vil sentralisere virksomheten.

Bollestad kjøper ikke argumentene. Hun bemerker at det ikke har kommet noen varsler i forkant om dårlig økonomi i instituttet eller problemer med å holde den desentraliserte strukturen oppe.

– De har jo bygget nytt på Ås for X antall milliarder kroner. Da er det vanskelig å forstå at 20 til 25 millioner kroner på driften ikke kan håndteres. Det må jeg få en forklaring på. Vi ønsker en desentralisert struktur og det er bekymringsfullt for dyrehelsa og folkehelsa at regionale kontorer legges ned, sier hun.

Hestehandel og kostnadsøkning.

Historien starter for over ti år siden da den rød-grønne regjeringen bestemte at Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet skulle flyttes fra Adamstuen i Oslo til Ås i Akershus, til sterke protester fra fagmiljøene ved både instituttet og høgskolen. Den gangen ble det hevdet at dette var resultat av en hestehandel innad i regjeringen, der SV fikk gjennomslag for vern av Trillemarka, mens Senterpartiet fikk igjennom flytting av Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet til Ås. Kostnadsoverslaget den gang var på 3,2 milliarder.

Siden den gang har kostnadsoverslagene økt betydelig, på Veterinærinstituttets nettside kan vi lese følgende:
“Byggene som skal huse både Veterinærinstituttet og NMBUs veterinærut­danning i fremtiden, er i ferd med å reise seg. Det blir ikke noe småhus. Veterinærbyggene vil, når de står ferdige, bestå av åtte sammen­knyttede bygninger med tilsammen 2 400 rom, totalt 63 000 kvadratmeter. Gulvarealet utgjør nesten ni fotballbaner av internasjonal standard og tomtearealet utgjør to Ullevål sta­dion. Vi snakker med andre ord ikke om små­penger, bygget har en kostnadsramme på over 6,5 milliarder kroner.”

På Statsbygg sin nettside for prosjektet er nå kostnadsrammen oppgitt til å være 7,2 milliarder.

Kunst for 17 millioner

Som en kuriositet kan det også nevnes at midlene til kunst på bygget er omtrent det samme som det nå skal spares inn ved kuttene rundt om i landet: Om dette står det på nettsiden til Veterinærinstituttet:
Alle statlige byggeprosjekter utløser midler til kunst, som KORO, Statens fagorgan for kunst i offentlige rom disponerer. For dette byggeprosjektet er det bevilget 17.1 millioner kroner til ny kunst.

Landbruk24 har forespurt Veterinærinstituttet om oversikt over de totale kostnadene med nybygg og flytting, saken oppdateres når svaret foreligger.

Kilde: Veterinærinstituttet, Statsbygg og NTB