Sauer
Foto. Norsk Sau- og geit

Over 17 000 sauer og lam ble erstattet som tapt til rovdyr i 2019.

27. januar 2020

Antall sauer og lam som ble erstattet som tapt til rovdyr, holdt seg i fjor på om lag samme nivå som i 2018. Det ble gitt erstatning for 17.213 dyr.

– Tapene forårsaket av rovdyr er redusert med mer enn 50 prosent de siste ti årene, og det er meget positivt at tapene forblir på et lavere nivå enn før. Likevel opplevde enkelte husdyreiere også i fjor belastningen med store tap i sin besetning, for eksempel i Trøndelag hvor mer enn halvparten av bjørneskadene skjedde, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

44 millioner kroner i erstatning

1129 besetninger søkte om erstatning for i alt 3805 sauer og 18068 lam i fjor.
Fylkesmennene har innvilget erstatning for 2822 sauer og 14391 lam.
Samlet blir det betalt ut knapt 44 millioner kroner i erstatning.
Tallene kan endres noe fordi åtte søknader, og eventuelle klagesaker, ennå ikke er behandlet.

Rekordlave tap til ulv

Tapene til ulv var i fjor de laveste på ti år, med 1455 sauer og lam erstattet.

Det var deler av Trøndelag og Nord-Østerdalen som opplevde de største tapene til ulv.

For bjørn må vi tilbake til 2014 for å finne lavere tall på erstattede dyr enn i fjor. 1843 sauer og lam ble erstattet som tapt til bjørn i 2019.

De største bjørneskadene fant sted i deler av Namdalen i Trøndelag.

De fleste skadene fra ulv og bjørn ble i fjor påvist i beiteprioriterte områder.

Jerv tok flest dyr

Som før er det jerv som er den største skadevolderen på sau, og særlig lam.
Tapene til jerv økte til 5959 dyr i fjor – nesten 500 flere enn året før.
Dette er fortsatt langt lavere tap enn i 2010 da 9367 sauer og lam ble erstattet som tapt til jerv.
De fleste jervetapene i fjor, skjedde i fylkene Oppland, Trøndelag og Nordland.

I 2019 ble det påvist spesielt mange tap til jerv på Korgenfjellet i kommunene Hemnes og Vefsn i Nordland.

Tallet på erstatninger der gaupe er oppført som tapsårsak økte også i 2019 til 3364 dyr. Nordland var fylket med størst tap til gaupe.

Færre sau på beite

Selv om tallet på sau og lam som ble tatt av rovdyr i 2019 holdt seg på samme nivå som året før, var det færre fyr på beite, ifølge Landbruksdirektoratets foreløpige tall.

Ifølge direktoratet ble det sluppet 49.000 færre sauer og 46.000 færre lam på utmarksbeite i 2019 sammenlignet med 2018. De endelige tallene kan bli noe høyere på grunn av etterregistrering.

Flest erstattede dyr i Trøndelag

Trøndelag er det fylket i landet med flest tap av sau og lam til rovvilt.

Tapene fordeler seg på alle rovviltarter, og en stor andel er oppført som uspesifisert rovvilt. Over halvparten av erstatninger for tap av sau til bjørn, ble utbetalt til drivere i Trøndelag.

Fylke Antall sauer erstattet Antall lam erstattet  Erstatningsutbetaling
Østfold 1 0 2479
Akershus 8 72 195 070
Hedmark 371 1573 4 926 281
Oppland 326 2038 5 593 469
Buskerud 30 270 674 970
Vestfold 0 5 9997
Telemark 58 372 1 057 291
Aust-Agder 25 202 556 539
Vest-Agder 35 171 538 169
Rogaland 0 11 19 435
Hordaland 0 49 119 125
Sogn og Fjordane 65 284 916 017
Møre og Romsdal 63 750 1 865 335
Nordland 433 2631 8 000 184
Troms 105 770 2 120 789
Finnmark 91 244 981 863 
Trøndelag 1211 4949 16 115 400
Hele landet * 2822 14 391 43 692 413

* Til sammen ble det sendt inn 1129 søknader. 8 søknader er ikke ferdig behandlet.

Kilde: Pressemelding fra Miljødirektoratet.