Kyr på beite
Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Økt omsetning av melkekvoter

30. november 2018

325 bønder har solgt tilsammen 30 millioner liter melkekvote i år. Samanlikna med 2017 har mengde solgt grunnkvote auka med 42,4 prosent.  Om lag 15 prosent av selgerne har solgt deler av kumjølkkvoten i 2018, dette er på samme nivå som i fjor. 

Dette skriver Landbruksdirektoratet om årets salgsrunde.

Mest sal i Trøndelag
Gjennomsnittleg salsmengde har også auka frå 84 000 liter i 2017 til 92 500 liter i år. Statistikken for sal viser at det er selt mest mjølkekvote i Trøndelag og Rogaland, mens det vert selt minst i Troms og Telemark. Høgast gjennomsnittlege salsmengde har det vore i Østfold/Vestfold, kor eigarane har selt i snitt 183 000 liter kvote. I Buskerud og Oppland har derimot snittet vore langt lågare, på 58 500 og 64 000 liter. Forklaringa på denne forskjellen mellom produksjonsregionane er blant anna storleiken på grunnkvotane. I Oppland og Buskerud er det langt fleire eigedomar med mindre grunnkvotar enn det er i Østfold/Vestfold.

Staten kjøper opp mjølkekvote
I jordbruksoppgjeret 2018 vart det bestemt at kumjølkkvote selt til staten skulle bli inndratt. I årets omsetningsrunde har staten kjøpt opp om lag 6 millionar liter kumjølkkvote for 15 millionar kroner. Denne mengda tas ut av marknaden ved inngangen til nytt kvoteår 1.1.2019. 6 millionar liter utgjer 0,4 prosent av den totale grunnkvoten i 2018. Oppkjøp av grunnkvote vert finansiert over omsetningsavgifta for mjølk.
Minimum 20 prosent av salsmengda måtte seljast til staten for ein fast literspris på kr 2,50. Resten av salsmengda, på 24 millionar liter, vert omsett på den private marknaden til marknadspris. Landbruksdirektoratet har ikkje opplysningar om prisen i den private marknaden.

Region Selgere Sal totalt (liter) Sal til staten (liter) Sal privat (liter) Gj. mengde seld
Østfold og Vestfold 7 1 281 939 256 390 1 025 549 183 134
Oslo og Akershus 6 821 355 164 274 657 081 136 893
Hedmark 17 1 488 403 297 687 1 190 716 87 553
Oppland 38 2 450 865 490 413 1 960 452 64 496
Buskerud 7 409 578 81 917 327 661 58 511
Telemark 6 713 579 143 278 570 301 118 930
Agder 8 532 038 106 410 425 628 66 505
Rogaland 44 4 908 603 981 858 3 926 745 111 559
Vestland 44 2 884 776 586 351 2 298 425 65 563
Møre og Romsdal 31 3 207 736 642 024 2 565 712 103 475
Trøndelag 88 8 454 922 1 691 102 6 763 820 96 079
Nordland 17 1 651 446 330 296 1 321 150 97 144
Troms 5 403 776 80 757 323 019 80 755
Finnmark 7 865 860 173 179 692 681 123 694
Totalt 325 30 075 876 6 025 936 24 048 940 92 538

 

Kilde: Landbruksdirektoratet