Foto: Lars Olav Stavnes
Foto: Lars Olav Stavnes

Økologisk Norge vil ha økte beitetilskudd og merpris på økomelk

21. mars 2023

Økologisk Norge har levert sitt innspill til jordbruksoppgjøret. De vil blant annet ha et eget tilskudd til vekstskifte og at staten dekker merprisen på økologisk melk i sin helhet. I tillegg går de inn for en generell økning i beitetilskuddene og et nytt beitetilskudd til kastrater.

Her er noen av forslagene fra det omfattende dokumentet som Økologisk Norge har sendt inn:

Forslag til nytt tilskudd på vekstskifte: Gode vekstskifter er grunnlaget for sunn og bærekraftig planteproduksjon. Økologisk Norge mener derfor at det bør gis et tillegg på 20 % i arealtilskuddet for produsenter som har vekstskifter, alene eller i samarbeid med andre. Dette kan stimulere til økt samarbeid mellom produsenter, og dermed gjøre det lettere gjennomføre vekstskifte både hos grovforprodusenten og naboen som for eksempel driver med potet. Dette vil øke jordhelsen og redusere behovet for plantevernmidler på mange gårder.

Økologisk melk, merpris dekket av staten: Vårt innspill er at merprisen på økologisk melk bør dekkes inn av staten i sin helhet. Det var også et forslag i Landbruksdirektoratets rapport “Verdikjeden for økologisk melk” (2022) hvor det foreslås at myndighetene kan betale for en større del av merkostnadene knyttet økologisk melkeproduksjon gjennom et pristilskudd som erstatter deler av merprisen Tine betaler for økologisk melk. Begrunnelsen er å opprettholde spydspissfunksjonen til økologisk landbruk i hele landet. Dette vil igjen føre til at Tine kan redusere pristillegget til meierier som kjøper økologisk melk.

Forslag om et nytt tilskudd på 1,25 kr/liter økologisk melk.

Økologisk Norge ønsker et stort løft i tilskuddet til utmarksbeite for hele landbruket: Økt bruk av beite er sentralt for å ta hele landet i bruk, med god ressursutnyttelse og for å bidra til økt dyrevelferd. Mer beiting fører også til økt lagring av karbon i jordsmonnet. Økologisk Norge mener at vi må benytte beiteressurser og areal egnet til grovfôrdyrking i større grad, og vil ha blant annet enda flere kastrater i norsk utmark.

Forslag til nye satser for det generelle beitetilskudd.
Utmarksbeitetilskudd
Kyr, storfe, hest: +350 kr/dyr,  ny sats 1 442 kr/dyr 
Sau, lam, geit, kje : +80 kr/dyr, ny sats 380 kr/dyr 
Nytt beitetilskudd for kastrater: 1 200 kr/dyr 

Beitetilskudd
Kyr, storfe, hest: +100 kr/dyr, ny sats 630 kr/dyr
Sau, lam, geit, kje: +15 kr/dyr, ny sats 75 k r/dyr