Griser
Foto: Heiko Junge / Scanpix .

Økende overskudd av svinekjøtt og sauekjøtt.

2. mai 2018

En rykende fersk prognose fra Nortura viser at overskuddet av svinekjøtt i år kan bli på 4 300 tonn, det er 1 800 tonn mer enn i siste prognose. Også for sau og lam er det dårlige nyheter, det ligger an til en overproduksjon på 2 100 tonn. Det er 1 400 tonn økning fra forrige prognose. For storfe er det et underskudd på 7 600 tonn. Eggmarkedet ligger nå an til balanse etter at førtidsslakting er gjennomført.

Gris
Vi ser nå at reguleringslageret av gris vokser hurtig, noe som skyldes en kombinasjon av høye tilførsler av gris og at etterspørselen etter helt slakt går ned, trolig som følge av at aktørene reduserer egne lager, sier Ole Nikolai Skulberg, direktør for Totalmarked kjøtt og egg. Et overskudd på 4 300 tonn er krevende å håndtere innenfor de tilgjengelige virkemidlene. Derfor må produksjonen ned, sier Skulberg. Hans klare oppfordring til svineprodusentene i denne situasjonen er å levere lettere gris og å redusere seminen. Samtidig peker han på at det er bare er kort tid igjen før vi mister eksportmuligheten og at vi i tillegg skal vi fase inn en ribbekvote fra EU på 300 tonn. Det innebærer at purketallet må ned framover og at det ikke er rom for å øke kapasiteten gjennom nyetableringer, understreker Skulberg.

Storfe
– Prognosen bekrefter igjen at norsk storfe dekker en stadig større andel av markedet, sier Ole Nikolai Skulberg.  Han understreker at det er en gledelig utvikling, men finner det samtidig nødvendig å peke på at veksttakten i ammekuproduksjonen, kombinert med redusert salg, gjør det sannsynlig at vi når markedsdekning av storfekjøtt innen få år. Derfor er det viktig at vi følger utviklingen nøye slik at vi klarer å bremse veksten i tide når vi nærmer oss markedsbalanse, sier Skulberg.
Når det gjelder storfekjøtt kom det i dag melding fra Landbruksdirektoratet om at tollen blir satt opp fra og med mandag 8.mai. Det betyr at Nortura  nå regner med at det er markedsdekning med norsk storfekjøtt. Det er lenge siden det ikke har vært import av storfekjøtt til nedsatt toll i mai måned. Her kan du lese mer om nedsettelse av toll på storfekjøtt.

Sau/lam
Prognosen for sau og lam viser et overskudd på 2 100 tonn i 2018, etter at importkvotene er tatt inn. Med det er overskuddet økt med 1 400 tonn fra forrige prognose. Endringen skyldes lavere salg av helt slakt i 1. tertial enn det som lå inne i prognosen fra mars. Det er ingen endring i produksjonsprognosen fra mars. Den viser fortsatt en reduksjon på nærmere 6 prosent sammenlignet med 2017. Den store reduksjonen må sees i sammenheng med at tilførslene av sau i 2017 var ekstraordinært høye som følge av flytting av telledato fra 1. januar til 1. mars.

Det forutsettes en reduksjon i antall lam per søye på 2 prosent basert på fostertellinger. Bestanden av sau og lam er forventet å være nesten 3 prosent lavere ved beiteslipp i 2018 sammenlignet med 2017. Det forutsettes slaktevekter som gjennomsnitt av de siste 5 år.

– Prognosen viser at markedssituasjon for sau og lam fortsatt er svært krevende, sier Ole Nikolai Skulberg og viser til at det i tillegg til det prognoserte overskuddet for året på 2 000 tonn var nesten 2 900 tonn på reguleringslager ved inngangen av året. Bransjen må fortsette å holde oppe trykket på produktutvikling og salg, samtidig som det fortsatt ser ut til at sauetallet må ned, sier Skulberg.

Skulberg vil likevel understreke at nedgangen i salget av helt slakt fra reguleringslager i 1. tertial ikke er ensbetydende med at salget i sluttmarkedet er redusert. Signalene fra aktørene er at salget i sluttmarkedet har en positiv utvikling, noe som kan tyde på at bransjen har brukt egne lager framfor å ta ut helt slakt fra reguleringslager. Skulberg peker igjen på at situasjonen er spesielt bekymringsfull når det gjelder sau.

Egg
– Prognosen viser at vi med førtidsslakting som virkemiddel klarer å skape balanse i eggmarkedet, sier Ole Nikolai Skulberg. Han understreker samtidig at det er en skjør balanse i eggmarkedet og at det er viktig for næringen at vi unngår overetablering som truer markedsbalansen framover. Og ikke minst er det viktig at eggprodusentene fortsetter omleggingen til frittgående, er oppfordringen fra Skulberg.

Se hele prognosen hos Nortura her