Storfekjøtt
Foto Morten F. Holm / SCANPIX

Fortsatt nedsatt toll på storfekjøtt.

17. april 2018

De to siste ukene har det vært markedsdekning på hele storfeslakt, men det er fortsatt nedsatt toll på storfekjøtt. I den forbindelse har Landbruk24 stilt noen spørsmål til markedssjef Hilde-Kari Skarstein i Totalmarked kjøtt og egg i Nortura, som har ansvaret for markedsreguleringen. Du kan følge utviklingen i storfekjøttmarkedet på Landbruksbørsen. Prisøkningen denne uka førte til økt slakting.

Når det nå er markedsdekning på ferskt slakt, vil Nortura anmode om at tollen på storfekjøtt settes opp?
Til tross for dekningsgrad på 100 de siste ukene, er ikke markedet dekket av norsk vare. Når det er underskudd av ferske, hele slakt innenlands og tollen på kjøtt er satt ned, kan Nortura fordele varemengdene best mulig mellom aktørene på grunnlag av deres ordinære kjøp av kjøtt. Dekningsgraden gir i dette tilfellet uttrykk for hvor stor andel av sine historiske kjøp aktørene får tildelt. Den reelle dekningen av norsk storfe er imidlertid lavere enn det dekningsgraden tilsier. Situasjonen følges nøye og tollen settes ned for korte perioder om gangen for å kunne reagere raskt når det oppstår reell markedsdekning av norsk storfe.

Hvis en ser på salget av storfekjøtt i år er det en betydelig nedgang ( 91 prosent av fjoråret) kan dette forklares bare med sein påske og andre naturlige forklaringer?  Nedgangen i salget av helt slakt hittil i år sammenlignet med 2017, skyldes i hovedsak lavere import. Til tross for underdekning på starten av året, ble ikke tollen satt ned. Markedet ble i stedet supplert med storfe fra reguleringslageret. I fjor var tollen satt ned i hele perioden. Erfaringsmessig går salget av helt slakt ned når skjærebedriftene tilbys fryst vare til erstatning for fersk.

Ser vi en svikt i salget av storfekjøtt?
Isolert sett tolker vi ikke nedgangen hittil i år som en svikt i salget. De litt mer langsiktige tallene kan imidlertid tyde på at det er et skift i markedet. I 2017 gikk salget av helt slakt ned med 2,3 prosent og for 2018 er det prognosert en salgsnedgang på 1 prosent.