Jordbærplukking
Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

Ny smittevernveileder for grøntproduksjon

14. mai 2020

Mattilsynet har i dag kommet med en ny veileder som gir norske produsenter av frukt, bær, grønnsaker og potet, råd og informasjon om godt smittevern, i forbindelse med utbrudd av koronavirus.

Se en punktvis oversikt her: Smittevern i produksjon av frukt, bær, grønnsaker og potet

Last ned hele veilederen her

Utbruddet av det nye koronaviruset (SARS-CoV-2), som gir sykdommen covid-19, gjør at det stilles ekstra strenge krav for å hindre smittespredning blant ansatte og i befolkningen generelt.

Alle som på en eller annen måte er involvert i norsk grøntproduksjon vil finne relevant stoff i veilederen.

Veilederen er laget av Mattilsynet, Arbeidstilsynet, Stiftelsen Matmerk og Fylkesmannen i Vestland (med faglige innspill fra Fylkesmennene i resten av landet), på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet.

Veilederen er gyldig fra publiseringsdato 14.05.2020 og vil bli oppdatert ved behov

Utdrag fra veilederen:

Tillatelse til å jobbe i reisekaranteneperioden
Friske sesongarbeidere uten symptomer på covid-19 kan utføre arbeidsoppgaver på gården i reisekaranteneperioden. Forutsetningen er at arbeidet innebærer lav smitterisiko, at de kan overholde gjeldende avstandskrav og følger generelle smittevernråd. Hvilke arbeidsoppgaver og -prosesser som kan gjennomføres er en del av risikovurderingen arbeidsgiver må gjøre. Hvis sesongarbeidere utvikler luftveissymptomer eller andre symptomer på covid-19, regnes de som mistenkt syke, og skal isoleres.
Personer i reisekarantene har ukjent smittestatus og kan ikke jobbe med innhøsting der man kommer i direkte kontakt med spiseklare grøntprodukter.

Unntak fra reisekaranteneplikt på grunn av kritisk samfunnsfunksjon
Sesongarbeidere som er avgjørende for å opprettholde forsyningssikkerheten av mat i Norge, kan få unntak fra karanteneplikt når de ankommer Norge. Som arbeidsgiver avgjør du hvilke personer som har en kritisk samfunnsfunksjon, og du må konkret vurdere hvert enkelt tilfelle. Ikke alle sesongarbeidere har en kritisk samfunnsfunksjon. Reisekarantenen vil uansett gjelde i fritiden.

Eksempel på personell som kan unntas karanteneplikt
Et gårdspakkeri for frukt og grønt er avgjørende for å kunne lagre og distribuere grøntprodukter. Nøkkelpersonell ved en slik virksomhet vil kunne omfattes av unntaksregelen, for eksempel hvis vedkommende har spisskompetanse på en sorteringsmaskin på dette pakkeriet og ikke kan erstattes av tilfeldig og tilgjengelig arbeidskraft. Nøkkelpersonell som får unntak fra reisekarantene må overholde gjeldende krav om avstand.

Her spesifiseres det også at dersom en virksomhet er i tvil om vurderingen av hva som er nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller for å ivareta befolkningens grunnleggende behov, bør virksomheten be om en vurdering fra det aktuelle departementet.

 

Kilde: Mattilsynet.