Gris i halm
Foto: Norsvin

Nortura øker prisene på gris.

30. april 2020

Nortura øker engrosprisen for slaktegris med 80 øre pr. kg fra 29. juni. Fra 4. mai øker smågrisprisen med 30 kroner.

Det er gledelig at Nortura har fått delvis gjennomslag for sin argumentasjon om behovet for et løft i målpris for norske svineprodusenter i årets jordbruksoppgjør. Vi har brukt mye tid og engasjement for å dokumentere og synliggjøre hvilken krevende økonomisk situasjon norske svineprodusenter står i, det skriver Karin Marie Røhne nasjonalt ansvarlig for gris i Nortura.

I jordbruksavtale 2020 løftes målpris med 1,46 kr pr kg fra 1. juli for avtaleåret 2020/2021 for å delvis kompensere for økte kostnader de siste åra, uendret målpris siden 2015, samt de ekstraordinære prisendringene som skjer på kraftfôr som følge av Covid19. Nortura ønsket primært at prisen skulle løftes opp til det nivået som vi har dokumentert at er nødvendig i henhold til kostnadsøkningene næringa har opplevd de siste årene. Samtidig så har vi forståelse for at den ekstraordinære situasjonen som Norge nå opplever med tanke på arbeidsløshet har innvirkning på hvilket nivå det har vært mulig å realisere nå, uten et påfølgende fall i konsum.

Forutsatt balanse i markedet, legger vi opp til å ta ut den avtalte målprisen.

Fra mandag 29. juni (uke 27) økes engrosprisen for gris med kr 0,80 per kg. Vi legger opp til en ytterligere økning i august, samt at prisopptrappingen mot jul vil bli gjennomført etter samme modell som tidligere. De endelige detaljene i prisløypa vil bli varslet av Nortura Totalmarked så snart de er klare.

Nortura har som mål at verdiskapningen i verdikjede gris i arbeidsbetaling skal være rettferdig fordelt mellom smågrisprodusenter og slaktegrisprodusenter.

Ny målpris og den justeringen vi nå ser på vekter som følge av de endringene som ble foretatt på vekt før påske gir grunnlag for å løfte smågrisprisen. Prisen justeres derfor i 1. omgang opp med 30 kr pr gris fra mandag 4. mai.

Vi vil fortsatt minne om at et balansert marked er en forutsetning for prisuttak.

Norturaleverandører har alltid vært samvittighetsfulle og lojale når det kommer til å bidra til en bærekraftig situasjon i totalmarkedet.

Vi vil oppfordre til at den nødvendige bedringen som nå kommer på økonomi ikke brukes til å øke produksjonen i form av antall dyr eller kraftig økning i slaktevekt. Men heller sees på som en mulighet til økt verdiskapning på den produksjonen man har i dag og dermed bedre betaling for gode jobben som gjøres hver dag både av slaktegrisprodusenter og smågrisprodusenter.

 

Kilde: Nortura