Purke med grisunger
Foto: Norsvin

Norsvin vil ha 50 øre i økt målpris på svinekjøtt

2. april 2019

I sitt innspill til jordbruksoppgjøret ber Norsvin om at faglaga skal kreve 50 øre i økt målpris for svinekjøtt. Markedsregulator Nortura har i sitt innspill anbefalt uendret målpris. Norsvin vil ellers ha et tilskudd på 5 000 kroner pr. avlspurke ved omlegging til SPF- besetning.

Her er utdrag fra Norsvin sitt innspill:

Målpris
Etter Norsvins syn tyder svært mye på at svinekjøttmarkedet kan komme i balanse i løpet av avtaleåret 2019/20. En svært stor nedgang i inseminasjoner og effekten vi forventer å se av purkeslaktinga er hovedårsaken. Spørsmålet blir da om uttak av dagens målpris gir en «riktig» økonomi i svinenæringa. Målprisen har stått stille i flere år, samtidig med at kostnadene ved å produsere har økt. Dette gjelder spesielt kraftfôr, hvor spesielt prisen på purke- og smågrisfôr har økt vesentlig mer enn hva som har vært beregnet gjennom jordbruksoppgjøret. I tillegg har vi hatt kostnadsøkninger på energi, renter og kostnader til bygging. Etterleving av krav om bedre dyrevelferd gir også større kostnader, spesielt for slaktegrisprodusentene (strø, rotemateriale, sysselsettingsmidler, pålagt veterinærbesøk og generelt merarbeid).
Ut fra en totalvurdering, fra kostnadsutviklingen de siste årene og muligheten for markedsbalanse, mener Norsvin at jordbruket bør kreve 50 øre i økt målpris for svinekjøtt, forutsatt uendret kraftfôrpris. Norsvin mener at selv med uttak av dagens målpris og laveste mulige omsetningsavgift, vil ikke økonomien i næringa være tilfredsstillende.

Økonomien til svineprodusentene er for øyeblikket kritisk dårlig. Mange har samtidig redusert volumet for å bidra til markedsbalanse. Dersom vi hadde markedsbalanse ville utbetalingsprisen til bonde kunne øke med ca. 250 øre/kg (120 øre i underpris og 130 øre i redusert omsetningsavgift), noe som tilsvarer ca. 5.000 kroner per årspurke i kombinert eller ca. 70 kroner per slaktegris.

Langsiktig bærekraft
Svinenæringa ønsker å bidra til å løse krav om mer langsiktig bærekraft i landbruket. Dette omfatter tiltak som reduserer fôr- og energiforbruket, øker selvforsyningsgraden og sikrer dyrevelferd i svinenæringa.

Dette bør omhandle:
-Landsomfattende langsiktig prosjekt for å videreutvikle og beskytte norsk svinehelse og -velferd. Norsvin ser for seg et eget prosjekt for på sikt å gjøre hele landet fri for smittsom lunge og brysthinnebetennelse (APP) og utvikle en SPF-status. Vi krever kr 5.000 i tilskudd per avlspurke, som en stimulans for overgang til SPF. Dette dekker ca. 25 % av kostnadene ved omlegging. Man kan anta at det kan påregnes en nedgang i fòrforbruket på 0,2 kg/kg, noe som tilsvarer ca. 25000 tonn kraftfôr og 43 000 dekar bygg (400kg/daa).
SPF står for spesifikk patogenfri, som betyr at besetningen skal være fri for nysesjuke (toksinproduserende Pasteurella multocida), svinedysenteri (Brachyspira hyodysenteriae), smittsom grisehoste (Mycoplasma hyopneumoniae), smittsom lunge- og brysthinnebetennelse (Actinobacillus pleuropneumoniae, APP) og skabb (Sarcoptes scabiei).) I den norske svinepopulasjonen er det APP som er den største utfordringen for å nå målene om økning i antall SPF-besetninger. (kilde: Animalia)

-Mulighet for fondsavsetning for å lette finansiering med formål å;
* sikre dyrehelse og dyrevelferd.
* utnytte gardens bioressurser og sikre eget energibehov (eks. solceller)
* tilfredsstille kommende endringer i gjødselforskriftene

-Forskningsmidler for å øke selvforsyningsgraden (100 % norske fôrråvarer)

Markedsbalansering
Svinenæringa er helt avhengige av at det finnes verktøy som kan settes inn i perioder der produksjonsvolumet er høyere enn etterspørselen. Slike verktøy må komme på plass i utredningen som gjøres av omsetningsrådet i 2019. Dette må til for å kunne sikre bærekraftig økonomi i svinenæringa over lengre tid og spesielt med tanke på bortfallet av eksportmuligheten med omsetningsmidler som forsvinner i år 2021.