Storfekjøtt
Foto Morten F. Holm / SCANPIX

Nortura vil sette på bremsen i kjøtt- og eggproduksjonen.

19. mars 2019

I sitt innspill til jordbruksforhandlingene anbefaler Nortura å sette på bremsen i alle virkemidler som øker produksjonsvolumer på egg og kjøtt. Med unntak av storfe, er Norge selvforsynte med egg og kjøtt. Med de investeringer som er innvilget, forventes en snarlig markedsbalanse også på storfekjøtt. Det er ikke rom for volumøkninger for noen av produksjonene, skriver Nortura.

Her er et utdrag av innspillet.

Stabil målpris for svin – 32,43 kroner per kilo
Nortura forventer et marked som nærmer seg balanse i 2019, men anser at det fortsatt er betydelig markedsrisiko forbundet med produksjonsplanlegging. Usikkerheten er i første rekke knyttet til effektivitetsforbedringer, bortfall av reguleringseksport, usikker tilslutning til frivillige tiltak og betydelig etterspørselsrisiko.

Vurdering prisutvikling 2020
Prisutviklingen i 2020 henger i hovedsak sammen med markedsbalansen. I det store og hele er det overproduksjon, eller tilnærmet markedsbalanse for husdyrproduksjonene. Dette tilsier at partene i jordbruksforhandlingene ikke kan forvente særlig økte markedsinntekter. For de produksjonene som
viser tydelig overproduksjon kan det bli nødvendig med prisreduksjon dersom markedssituasjonen forbedres.

Ber om vurdering av dagens produksjonsmål

I en situasjon med høy markedsdekning og sjølforsyning, kombinert med begrensede virkemidler for markedsregulering øker risikoen for at markedsregulator kan bli tvunget til å bruke uønskede virkemidler for håndtering av produksjonsoverskudd (for eksempel til fôrproduksjon eller
destruksjon). Dette bør vi unngå, både ut fra et økonomisk perspektiv for bonden (omsetningsavgifter) men også ut fra et ressursutnyttelsesperspektiv. Nortura mener partene bør sette ned en arbeidsgruppe som vurderer om dagens produksjonsmål med 100 prosent markedsdekning er hensiktsmessig.

Kvalitetstilskudd

Nortura vil be partene om å justere kvalitetstilskuddet for storfe, samtidig med at det etablerte fettrekket opprettholdes slik det ble innført for to år siden. Nortura mener derfor at satsene bør vurderes justert slik:
• Klasse O justeres fra 2,5 kroner til 5,0 kroner
• Klasse O+ beholdes til 7,5 kroner
Nortura har regnet at effekten ved denne justeringen er en økning i samlede tilskudd på storfe på rundt 35 mnok per år.

Kraftfôrpris

1. Prisnedskrivingssatsen må økes i årets oppgjør og hente inn økte kostnader og det tapte konkurransefortrinnet som har blitt akkumulert de siste to årene
2. Frakttilskuddene for korn og kraftfôr må kompenseres for generell økning i kostnadsnivået og dieselavgift.
3. Det settes ned et partssammensatt utvalg som vurderer en ordning med differensiert prisnedskriving på kraftfôr. Utredningen må vurdere om en differensiert sats som favoriserer kraftfôrkrevende svine-, fjørfe- og eggproduksjon er mulig å gjennomføre, samtidig som redusert kraftfôrbruk blant drøvtyggere kan bidra til bedre kanalisering og økte klimagevinster i landbruket. Utvalget leverer innstilling til jordbruksoppgjøret i 2020.

 

Investeringsstøtte

Nortura foreslår derfor at partene i tillegg ser på hvordan IN i større grad kan bidra til å stimulere til omlegging som følge av endrede nasjonale krav og forbrukerpreferanser knyttet til klima, dyrevelferd og -helse. Produksjonskrav («vesentlig kapasitetsøkning») bør ikke tillegges vekt i tildelingskriteriene.
Nortura mener videre at det bør tilrettelegges for regnskapsmessig avsetning av overskudd i fond med skattefordel for midler som øremerkes til investeringer i disse formålene.

Beitetilskudd

Nortura mener at retningen i oppgjøret må være å stimulere til god arealbruk og utstrakt beitebruk for små- og storfe. Nortura anbefaler at partene lukker/reduserer gapet mellom inn- og utmarksbeitetilskuddene som ble skapt etter oppgjøret i 2016. Nortura foreslår derfor å øke det generelle beitetilskuddet med 20 kroner for småfe og 30 kroner for storfe. Utmarksbeitetilskuddet bør vurderes økt med 30 kroner for både små- og storfe. Nortura støtter videre forslaget fra TYR om etablering av et særskilt tilskudd for ku med kalv på beite.

 

Les hele uttalelsen her

Kilde: Nortura Medlem