Hogstmaskin i arbeid
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Norske skoger tar opp 47 prosent av vårt klimagassutslipp

27. august 2021

For hvert år øker tømmervolumet, men økningen går saktere enn før. I taksten for perioden 2016–2020 viser beregningene at det i alt står 988 millioner kubikkmeter tømmer i skogene våre. Den årlige tilveksten avtar for femte år på rad. Norske skoger tar opp 47 prosent av vårt klimagassutslipp.

Til sammen står det nå 873 millioner kubikkmeter tømmer på det produktive skogarealet. en økning på 7 millioner kubikkmeter på ett år, ifølge statistikken Landsskogtakseringen. De to foregående årene var volumveksten til sammen 7 millioner kubikkmeter. Den relativt lave økningen i stående tømmer de siste årene er et samlet resultat av lavere tilvekst, mer hogst, mer skogvern, en stadig økende andel gammel skog og i tillegg førte tørkesommeren 2018 til betydelig mer tørre trær og død ved. I den foregående tiårsperioden fram til taksten for perioden 2013-2017 var den gjennomsnittlige årlige økningen av stående tømmer på produktivt skogareal i gjennomsnitt 13 millioner kubikkmeter, men med en fallende trend.

Årlig tilvekst går litt ned

Den årlige tilveksten i produktiv skog for perioden 2016-2020 var i underkant av 22 millioner kubikkmeter. Det er litt over 2 millioner kubikkmeter mindre enn det som ble beregnet for fem år siden. Selv om det kan være noe usikkerhet i beregningene, viser trenden for de siste årene at tilveksten i produktiv skog minker. Den totale tilveksten som omfatter all skog, er også svakt nedadgående, og var for takstperioden 2016-2020 på 24,1 millioner kubikkmeter.

Norske skoger tar opp 47 prosent av samlet karbonutslipp

Norske skoger hadde et opptak på 23,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter  i 2019, viser tall fra Miljødirektoratet. Til sammenlikning ble det i 2020 i alt sluppet ut 49,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter i Norge, viser statistikken Utslipp til luft. De siste 30 årene har karbon lagret i skog økt med 43 prosent. Klimagassregnskapet viser imidlertid at årlig netto opptak i skog har en nedadgående trend.

Kilde SSB