Skurtresker i arbeid
Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Norske Felleskjøp anbefaler å øke kornprisen med 10 øre

20. mars 2019

Norske Felleskjøp anbefaler å øke kornprisen med 10 øre i sitt innspill til jordbruksoppgjøret. I tillegg vil de øke arealtilskuddet med fra 25 til 75 kroner pr. dekar. De forutsetter at hele eller deler av prisøkningen på korn kompenseres med prisnedskrivingstilskudd.

Her er et utdrag av innspillet som er sendt til Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norske Felleskjøp vil understreke betydningen av at økonomien i kornproduksjonen ikke må sakke ytterligere akterut sammenlignet med øvrige produksjoner i jordbruket. Inntektsgapet må i stedet tettes. Vi legger 5 hovedføringer til grunn for dette.
1. Kostnadsøkningen på innsatsvarer i kornproduksjonen må kompenseres fullt ut.
2. Kornprodusentene må i tillegg gis et inntektsløft som gjør at en halverer gapet til gjennomsnittlig vederlag til arbeid og egenkapital i de andre  produksjonene i jordbruket.
3. Styrkingen av økonomien i kornproduksjonen må skje gjennom en kombinasjon av målprisøkninger på de ulike kornartene og en økning i arealtilskuddene.
4. Kornområdene i randsonen må få en ekstra styrking gjennom økte arealtilskudd som også kompenserer for de økte fraktkostnadene i disse områdene.
5. Prisnedskriving må brukes for å sikre at økte kornpriser ikke rammer husdyrprodusentene slik at deres økonomi svekkes.

Utgangspunktet for årets jordbruksoppgjør er at markedene for kjøtt, melk og egg er mettet. Kraftfôrkostnaden er den største variable kostnaden i disse produksjonene. For å sikre en nødvendig styrking av kornøkonomien uten å overbelaste husdyrproduksjonene som allerede er i en presset situasjon, er det vesentlig at prisnedskrivning benyttes aktivt. Dette vil redusere kraftfôrkostnadene i husdyrproduksjonen og sikre bruken av norsk kornråvare. Tilskuddet reduserer samtidig behovet for toll og avgifter på importerte kraftfôr- og melråvarer. Midler brukt til prisnedskrivingstilskudd utløser derfor samlet kostnadsreduksjoner som er vesentlig større enn selve tilskuddet.

Målprisen økes med i gjennomsnitt 10 øre, havre økes 3 øre mer enn på hvete og bygg

Arealtilskudd

Sone 1  + 25 kr. dekar
Sone 2  + 35 kr. dekar
Sone 3  + 75 kr. dekar
Sone 4  + 45 kr. dekar
Sone 5  + 45 kr. dekar

Norske Felleskjøp har beregnet at kostnadene på innsatsfaktorene i kornproduksjon har økt med ca 10 øre pr. kg korn fra i fjor

Du kan lese hele innspillet her